PRZYKŁADOWA DOKUMENTACJA

PEŁNOMOCNIKA OCHRONY W ŚWIETLE USTAWY

O OCHRONIE INFORMACJI NIEJAWNYCH

W dniu 5 sierpnia 2010 roku została uchwalona nowa ustawa o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2010.182.1228) zwana dalej UOIN, która wprowadziła politykę bezpieczeństwa uwzględniającą standardy przyjęte przez NATO i Unię Europejską.

W zależności od klauzuli przetwarzanych informacji niejawnych, pełnomocnik ochrony zobligowany jest do opracowania lub prowadzenia:

 

- planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego;

- wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.

– dokumentacji określającej sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne" w podległych komórkach organizacyjnych;

– dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą;

– instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w podległych komórkach organizacyjnych oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony.

Jak sam tytuł książki wskazuje, w niniejszej pozycji przedstawiono jedynie PRZYKŁADOWĄ dokumentację pełnomocnika ochrony. Dlatego zapisy zawarte w książce należy traktować, jako materiał wyjściowy do właściwego, indywidualnego opracowania dokumentacji wymaganej przepisami UOIN.

AUTOR

 

mgr inż. Marek Anzel, ekspert z zakresu ochrony informacji niejawnych i systemów teleinformatycznych. Wykładowca i konsultant cyklicznych szkoleń organizowanych przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych. Wykładowca przedmiotów z zakresu ochrony informacji niejawnych na studiach podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej, na Uniwersytecie Śląskim oraz PWSBiA w Warszawie. Autor:
- „Vademecum Kancelarii Tajnej”,
- „Poradnika dla Personelu Kancelarii Tajnej”,
- "Szacowania ryzyka oraz zarządzania ryzykiem w świetle nowej ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych",
- "Przykładowej dokumentacji pełnomocnika ochrony w świetle ustawy o ochronie informacji niejawnych",
współautor „Poradnika Pełnomocnika Ochrony”.
Ponadto na stałe współpracuje z dwumiesięcznikiem „Ochrona Mienia i Informacji”, w którym prezentuje praktyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony informacji niejawnych oraz systemów i sieci teleinformatycznych.

 

 


SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I – WPROWADZENIE

CZĘŚĆ II – DOKUMENTACJA OKREŚLAJĄCA POZIOM ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z NIEUPRAWNIONYM DOSTĘPEM DO INFORMACJI NIEJAWNYCH LUB ICH UTRATĄ
II.1. Wstęp
II.2. Podstawowe zasady bezpieczeństwa
II.3. Analiza poziomu zagrożeń
II.4. Dobór środków bezpieczeństwa fizycznego
 
CZĘŚĆ III – PLAN OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ, W TYM W RAZIE WPROWADZENIA STANU NADZWYCZAJNEGO
III.1. Wstęp
III.2. Dane jednostki organizacyjnej
III.3. Opis stref ochronnych, pomieszczeń lub obszarów, w których przetwarzane są
         informacje niejawne, w tym określenie ich granic i wprowadzonego systemu
         kontroli dostępu
III.4. Procedury zarządzania uprawnieniami do wejścia, wyjścia i przebywania
         w strefach ochronnych
III.5. Zastosowane środki bezpieczeństwa fizycznego
III.6. Procedury bezpieczeństwa dla strefy ochronnej I i II
III.7. Procedury zarządzania kluczami i kodami dostępu do szaf, pomieszczeń lub
        obszarów, w których przetwarzane są informacje niejawne
III.8. Procedury reagowania osób odpowiedzialnych za ochronę informacji niejawnych
        oraz personelu bezpieczeństwa w przypadku zagrożenia utratą lub ujawnieniem
        informacji niejawnych
III.9. Plany awaryjne uwzględniające potrzebę ochrony informacji niejawnych
        w razie wystąpienia sytuacji szczególnych, w tym wprowadzenia stanów
        nadzwyczajnych, w celu zapobieżenia utracie poufności, integralności lub dostępności
        informacji niejawnych

CZĘŚĆ IV – AKTUALNY WYKAZ OSÓB ZATRUDNIONYCH W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ ALBO WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI ZLECONE, KTÓRE POSIADAJĄ UPRAWNIENIA DO DOSTĘPU DO INFORMACJI NIEJAWNYCH, ORAZ OSÓB, KTÓRYM ODMÓWIONO WYDANIA POŚWIADCZENIA BEZPIECZEŃSTWA LUB JE COFNIĘTO.

CZĘŚĆ V – TECZKA AKT POSTĘPOWANIA SPRAWDZAJĄCEGO
V.1. Teczka akt postępowania sprawdzającego
V.2. Przechowywanie i udostępnianie akt postępowania sprawdzającego

CZĘŚĆ VI – DOKUMENTACJA OKREŚLAJĄCA SPOSÓB I TRYB PRZETWARZANIA INFORMACJI NIEJAWNYCH O KLAUZULI „POUFNE” W PODLEGŁYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH
VI.1. Wymagania dotyczące materiałów niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
VI.2. Minimalne warunki dotyczące przetwarzania informacji niejawnych oznaczone klauzulą
        „poufne”
VI.3. Miejsce ewidencji, gromadzenia i przechowania materiałów niejawnych
VI.4. Zasady przekazywania materiałów niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
VI.5. Sposoby i miejsca wytwarzania, kopiowania i skanowania dokumentów
        niejawnych zawierających informacje o klauzuli „poufne”
VI.6. Zasady i sposoby niszczenia materiałów  
VI.7. Zasady ochrony informacji niejawnych o klauzuli „poufne” podczas prowadzonych
        narad, odpraw, konferencji, spotkań, szkoleń i rozmów itp.
VI.8. Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna

CZĘŚĆ VII – INSTRUKCJA DOTYCZĄCA SPOSOBU I TRYBU PRZETWARZANIA INFORMACJI NIEJAWNYCH O KLAUZULI „ZASTRZEŻONE” W PODLEGŁYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH ORAZ ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO W CELU ICH OCHRONY
VII.1. Zasady wytwarzania dokumentów niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”
VII.2. Udostępnianie informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”
VII.3. Zasady ochrony fizycznej dokumentów zawierających informacje niejawne
         oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”
VII.4. Zasady ewidencjonowania, przekazywania, kompletowania i niszczenia dokumentów
         oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”
VII.5. Postępowanie w przypadkach naruszenia zasad ochrony lub ujawnienia informacji
         niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”
LITERATURACena jednego egzemplarza książki
,,PRZYKŁADOWA DOKUMENTACJA PEŁNOMOCNIKA OCHRONY W ŚWIETLE USTAWY O OCHRONIE INFORMACJI NIEJAWNYCH ” - ISBN 978-83-930686-2-3,
wynosi: 21,00 + koszt wysyłki.

Książkę można nabyć pod adresem: http://www.one1.pl  
Książka jest zgodna z nowym rozporządzeniem Dz.U.2012.683 - PROSZĘ w tej sprawie nie dzwonić.

 


Pozycje, które ukazały się z tej serii: