USTAWA z dnia 14 lipca 1983 roku
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Dz.U.2020.164

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 roku
KK /Przestępstwa przeciwko ochronie informacji/
Dz.U.1977.88.553

USTAWA z dnia 18 kwietnia 2002 roku
o stanie klęski żywiołowej
Dz.U.2002.62.558

USTAWA z dnia 29 sierpnia 2002 roku
o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej 
Dz.U.2016.851

USTAWA z dnia 21 czerwca 2002 roku
o stanie wyjątkowym
Dz.U.2016.886
 

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2020 roku
w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego
Dz.U.2020.1256

ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2017 roku
w sprawie przekazywania informacji, udostępniania dokumentów oraz udzielania pomocy służbom i instytucjom uprawnionym do prowadzenia poszerzonych postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających oraz postępowań bezpieczeństwa przemysłowego
Dz.U.2017.2334

ROZPORZĄDZENIE Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 20 października 2015 roku
w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej  
Dz.U.2019.246

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 roku
w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych  
Dz.U.2012.683

ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 roku
w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności
Dz.U.2011.288.1692

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia z dnia 7 grudnia 2011 roku
w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych
Dz.U.2017.1558

ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 roku
w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne
Dz.U.2011.271.1603

ROZPORZĄDZENIE  Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 roku
w sprawie współdziałania Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w zakresie wykonywania funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa
Dz.U.2011.220.1302

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 roku
w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych 
Dz.U.2011.196.1161

ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2011 roku
w sprawie przygotowania i przeprowadzania kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych
Dz.U.2011.93.541

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia z dnia 5 kwietnia 2011 roku
w sprawie wzorów kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego
Dz.U.2011.86.470

ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 roku
w sprawie wysokości i trybu zwrotu zryczałtowanych kosztów ponoszonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego za przeprowadzenie sprawdzenia przedsiębiorcy oraz postępowań sprawdzających
Dz.U.2011.67.356

ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
Dz.U.2011.14.67

ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku 
w sprawie wzoru decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa
Dz.U.2010.258.1754

ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku 
w sprawie wzoru decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa
Dz.U.2010.258.1753

ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku 
w sprawie wzorów poświadczeń bezpieczeństwa
Dz.U.2015.220

ROZPORZĄDZENIE Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 maja 2006 roku
w sprawie szczegółowych zasad i trybu gromadzenia, ewidencjonowania, kwalifikowania, klasyfikacji oraz udostępniania materiałów archiwalnych tworzących zasób jednostek publicznej radiofonii i telewizji
Dz.U.2006.98.680

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2006 roku
w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych
Dz.U.2006.67.476

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2003 roku 
w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego informacji uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy, służby i instytucje państwowe.
Dz.U.2003.70.643
 

 

 

  UMOWA między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, zebranymi w Radzie,
w sprawie ochrony informacji niejawnych wymienianych w interesie Unii Europejskiej, sporządzona w Brukseli dnia 25 maja 2011 r.
Dz.U.2015.2159

DECYZJA KOMISJI EUROPEJSKIEJ z dnia 29 listopada 2001 roku
zmieniająca jej regulamin wewnętrzny - Przepisy Komisji w sprawie bezpieczeństwa
2001/844/WE, EWWiS, Euratom)