USTAWA z dnia 14 grudnia 2018 roku
o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości
Dz.U.2019.125

USTAWA z dnia 10 maja 2018 roku
o ochronie danych osobowych
Dz.U.2018.1000

USTAWA z dnia 24 września 2010 roku
o ewidencji ludności
Dz.U.2010.217.1427

USTAWA  z dnia 09 kwietnia 2010 roku
o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
Dz.U.2010.81.530

USTAWA z dnia 6 września 2001 roku
o dostępie do informacji publicznej
Dz.U.2019.1429

ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów
z dnia 31 maja 2019 roku
w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań przez inspektora ochrony danych
Dz.U.2019.1041

ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości
z dnia 24 września 2015 roku 
w sprawie gromadzenia danych osobowych i danych o podmiotach zbiorowych w Krajowym Rejestrze Karnym oraz usuwania tych danych z Rejestru
Dz.U.2015.1464

ROZPORZĄDZENIE Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji
Dz.U.2015.745

ROZPORZĄDZENIE Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 11 maja 2015 roku
w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych
Dz.U.2015.719

ROZPORZĄDZENIE Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji
Dz.U.2014.1934

ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie trybu udzielania z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
Dz.U.2014.841

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 11.12.2008 roku
w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych
Dz.U.2008.229.1536

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 06.05.2008 roku
w sprawie sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) oraz kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń
Dz.U.2008.80.482

ROZPORZĄDZENIE Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności
Dz.U.2007.228.1681

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 15.11.2007 roku
w sprawie szczegółowego sposobu rejestrowania przypadków, w których uzyskano dostęp do danych lub wykorzystano dane w inny sposób przez Krajowy System Informatyczny
Dz.U.2007.221.1643

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 2 listopada 2007 roku
w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania
D.U.2007.219.1630

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 roku
w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym
Dz.U.2005.205.1692

ROZPORZĄDZENIE Ministra Kultury
z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców
Dz.U.2005.32.284

ROZPORZĄDZENIE Ministra Kultury
z dnia 1 czerwca 2004 roku
w sprawie utworzenia Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej
Dz.U.2004.142.1503

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 29 kwietnia 2004 roku
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
Dz.U.2004.100.1024

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 22 kwietnia 2004 roku
w sprawie wzoru imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Dz.U.2004.94.923

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680
z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW

KONWENCJA NR 108 RADY EUROPY o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych
Dz.U.2003.3.25