Definicje.
Zakres przedmiotowy ustawy.

Klasyfikowanie informacji niejawnych.

Organizacja ochrony informacji niejawnych.

Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Bezpieczeństwo osobowe.

Postępowanie odwoławcze i skargowe, wznowienie postępowania.

Kancelarie tajne. Środki bezpieczeństwa fizycznego.

Bezpieczeństwo teleinformatyczne.
Bezpieczeństwo przemysłowe.
Ewidencje i udostępnianie danych oraz akt postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających i postępowań bezpieczeństwa przemysłowego.
Postępowanie bezpieczeństwa osobowego w pigułce.
Podstawa wszczęcia poszerzonego postępowania sprawdzającego
Różnice w nadawaniu uprawnień do dostępu do informacji niejawnych
Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji
Obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej
Obowiązki pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych
Obowiązki personelu bezpieczeństwa teleinformatycznego
Nowe klauzule tajności
Zasady postępowania w przypadku utraty lub ujawnienia informacji niejawnych
Podstawowe zasady ochrony informacji niejawnych
Kontrola ochrony informacji niejawnych
Organizacja szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych
Ochrona fizyczna informacji niejawnych
Strefy ochronne /bezpieczeństwa/
System ochrony przeciw-włamaniowej z wykorzystaniem centrali Galaxy
Zabezpieczenie przed sabotażem i terroryzmem
Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych
Rodzaje tajemnic prawnie chronionych
Tryb i sposób przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne
REGULAMIN ogólnych warunków i trybu wykonywania ochrony muzeów
Krajowy System Informatyczny
Zadania związane z ochroną systemów teleinformatycznych
Zasady stosowania haseł przez użytkowników systemów informatycznych
Podręczny słownik techniki cyfrowej
Podręczny słownik podstawowych pojęć związanych z obroną cywilną
Podręczny słownik podstawowych pojęć związanych z systemami alarmowymi
Wybrana bibliografia
POLSKIE NORMY dla systemów alarmowych
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO - adresy delegatur
Zasady i tryb postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją w resorcie Obrony Narodowej
Zestawienie klauzul tajności w głównych państwach NATO
oraz państw z którymi Polska podpisała stosowne umowy o wzajemnej ochronie informacji niejawnych
Dostęp do informacji klasyfikowanych NATO i UZE
NATO Maintenance an Supply Agency - NAMSA
Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011
Raport o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego
Sprawozdanie z działalności centralnego Biura Śledczego KGP za 2011 rok
STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 

Zezwala się na wykorzystanie materiałów zawartych w tym dziale tylko w całości przez wszystkich zainteresowanych do prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz systemów teleinformatycznych, z wyraźnym zaznaczeniem źródła pochodzenia oraz wyeksponowanym logo I_N.