USTAWA z dnia 21 listopada 2008 roku
o służbie cywilnej
Dz.U.2016.1345

USTAWA z dnia 17 listopada 2006 roku
o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa
Dz.U.2006.235.1700

USTAWA z dnia 31 stycznia 1980 roku
o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych
Dz.U.2016.625

USTAWA z dnia 29 listopada 2000 roku
o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
Dz.U.2017.1050

USTAWA dnia 24 maja 2000 roku
o Krajowym Rejestrze Karnym
Dz.U.2018.1218

USTAWA z dnia 21 listopada 1967 roku
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U.2019.1541

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 roku
Kodeks postępowania cywilnego
Dz.U.2016.380

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 roku
Kodeks postępowania administracyjnego
Dz.U.1960.30.168
 

ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 kwietnia 2014 roku
w sprawie rodzaju i sposobów ewidencjonowania, przechowywania w straży ochrony kolei broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego
Dz.U.2014.606

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 21 marca 2013 roku
w sprawie przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz wykazu tych wyrobów
Dz.U.2013.382

ROZPORZĄDZENIE Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 22 grudnia 2011 roku
w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych
Dz.U.2011.299.1772

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia z dnia 23 lutego 2010 roku
w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno - mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych
Dz.U.2010.41.234

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 24 listopada 2009 roku
w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa
Dz.U.2009.210.1612

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 5 października 2004 roku
w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju
Dz.U.2004.229.2307

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 11 sierpnia 2004 roku
w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny
Dz.U.2004.203.2081

ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury
z dnia 30 sierpnia 2004 roku
w sprawie zajmowania lub rekwirowania środków transportu na potrzeby obronne państwa w czasie stanu wojennego
Dz.U.2004.200.2055

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 3 sierpnia 2004 roku
w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju
Dz.U.2004.181.1872

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 13 lutego 2004 roku
w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach
Dz.U.2004.34.294

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 13 stycznia 2004 roku
w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony
Dz.U.2004.16.152

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 13 stycznia 2004 roku
w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych
Dz.U.2004.16.151

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 24 czerwca 2003 roku
w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony
Dz.U.
2003.116.1090

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 23 lipca 2002 roku
w sprawie wynalazków i wzorów użytkowych dotyczących obronności lub bezpieczeństwa Państwa 
Dz.U.2002.123.1056