ZARZĄDZENIE Nr 43 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 28 września 2017 roku
w sprawie trybu brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz sposobu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w przypadku trwałego zaprzestania działalności przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organy i jednostki organizacyjne podlegle temu ministrowi lub przez niego nadzorowane
Dz.Urz.MSWiA.2017.59

ZARZĄDZENIE Nr 16 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 20 kwietnia 2017 roku
w sprawie wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego
Dz.Urz.MSWiA.2017.17

ZARZĄDZENIE Nr 20 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 31.12.2013 roku
w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dz.Urz.MSWiA.2016.20