ZAPOZNAJ SIĘ...
 
 

 

 

USTAWA z dnia 10 czerwca 2016 roku
o działaniach antyterrorystycznych
Dz.U.2018.452 

USTAWA z dnia 18 kwietnia 2002 roku
o stanie klęski żywiołowej
Dz.U.2014.333 

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 roku
o przewozie towarów niebezpiecznych
Dz.U.2019.382 

USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 roku
o zarządzaniu kryzysowym
Dz.U.2020.1856

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 roku
o ochronie osób i mienia
Dz.U.2020.838

USTAWA z dnia 20 marca 2009 roku
o bezpieczeństwie imprez masowych
Dz.U.2018.1870 

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 02 marca 2010 roku
w sprawie przekazywania informacji, w tym danych osobowych, dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych
Dz.U.2020.97

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 17 listopada 1998 roku
w sprawie wewnętrznych służb ochrony 
Dz.U.2017.1683

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 21.07.2016 roku
w sprawie wzoru wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia
Dz.U.2016.1217

ROZPORZĄDZENIE  Prezesa Rady Ministrów
z dnia 25 lipca 2016 roku
w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP
Dz.U.2016.1101

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 22 lipca 2016 roku
w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym
Dz.U.2016.1092

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 07.09.2010 roku
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne
Dz.U.2016.793

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 15 stycznia 2016 roku
w sprawie szczegółowej tematyki, formy oraz czasu trwania kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
Dz.U.2016.103

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 30.08.2011 roku
w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne
Dz.U.2011.183.1087

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 30 kwietnia 2010 roku
w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej 
Dz.U.2010.83.542

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 30 kwietnia 2010 roku
w sprawie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej 
Dz.U.2010.83.541

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 30 kwietnia 2010 roku
w sprawie Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego
Dz.U.2010.83.540

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 15 grudnia 2009 roku
w sprawie określenia organów administracji rządowej, które utworzą centra zarządzania kryzysowego, oraz sposobu ich funkcjonowania
Dz.U.2009.226.1810

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 13 sierpnia 2009 roku
w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej
Dz.U.2009.135.1113

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 21 września 2004 roku
w sprawie organów właściwych do stosowania w czasie stanu wojennego ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela wobec osób, których działalność zagraża bezpieczeństwu lub obronności państwa, oraz trybu postępowania w tych sprawach
Dz.U.2004.219.2219

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 21 września 2004 roku
w sprawie gotowości obronnej państwa
Dz.U.2004.219.2218

ROZPORZĄDZENIE Ministra Kultury
z dnia 25 sierpnia 2004 roku
w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
Dz.U.2004.212.2153

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 27 kwietnia 2004 roku
w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym
DZ.U.2004.98.978

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 6 kwietnia 2004 roku
w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika ochrony
Dz.U.2004.76.728

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów
z dnia 24 czerwca 2003 roku
w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony
Dz.U.2003.116.1090

ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki
z dnia 8 listopada 2002 roku
w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego
Dz.U.2002.194.1632 

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 18 grudnia 1998 roku
w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi)
Dz.U.1998.161.1108

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 11 maja 1983 roku
w sprawie zasad i trybu postępowania w razie wnoszenia napojów alkoholowych na tereny objęte zakazem ich wnoszenia
Dz.U.1983.25.105
 

 

 

USTAWA z dnia 24 maja 2013 roku
o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej
Dz.U.2018.1834 

USTAWA z dnia 21 czerwca 2002 roku
o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
Dz.U.2020.204

USTAWA z dnia 21 maja 1999 roku
o broni i amunicji
Dz.U.2019.284

USTAWA z dnia 13 czerwca 2019 roku 
o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
Dz.U.2020.1545

 

EUROPEJSKA KONWENCJA
o kontroli nabywania i posiadania broni palnej przez osoby fizyczne, sporządzona w Strasburgu dnia 28 czerwca 1978r.
Dz.U.05.189.1583