ZAPOZNAJ SIĘ...
 

 

 UMOWA między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego o ochronie informacji, sporządzona w Brukseli dnia 6 marca 1997r. 
Dz.U.2000.64.740   

ROZPORZĄDZENIE Ministra Obrony Narodowej
z dnia 2 czerwca 1999 roku 
w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej
Dz.U.2020.816  

ROZPORZĄDZENIE Ministra Obrony Narodowej
z dnia 19 grudnia 2013 roku
w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
Dz.U.2022.322

ROZPORZĄDZENIE Ministra Obrony Narodowej
z dnia 19 czerwca 1999 roku 
w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej
Dz.U.2014.1770

ROZPORZĄDZENIE Ministra Obrony Narodowej
z dnia 5 listopada 2004 roku
w sprawie trybu udzielania żołnierzom w czynnej służbie wojskowej zezwoleń na rozpowszechnianie rezultatów ich działalności naukowej, literackiej, artystycznej lub publicystycznej, zawierających informacje niejawne
Dz.U.2004.246.2470

ROZPORZĄDZENIE Ministra Obrony Narodowej
z dnia 18 lipca 2003 roku
w sprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa 
Dz.U.2003.141.1368 

 

ZARZĄDZENIE Nr 49/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 14 kwietnia 2021 roku
w sprawie instrukcji kancelaryjnej w Służbie Wywiadu Wojskowego
Dz.Urz.MON.2021.97

ZARZĄDZENIE Nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 11 grudnia 2017 roku
w sprawie doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych 
Dz.Urz.MON.2017.227

ZARZĄDZENIE Nr 58/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 11 grudnia 2017 roku
w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych 
Dz.Urz.MON.2017.226

ZARZĄDZENIE Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej
w sprawie organizacji archiwów wyodrębnionych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz zakresu ich działania
Dz.Urz.MON.2016.118

ZARZĄDZENIE Nr 9/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 17 marca 2016 roku 
w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
Dz.Urz.MON.2016.32

ZARZĄDZENIE Nr 46/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 24 grudnia 2013 roku
w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii kryptograficznych
Dz.Urz.MON.2013.401
ZARZĄDZENIE Nr 24/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 28 grudnia 2020 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii kryptograficznych
Dz.Urz.MON.2020.210

DECYZJA Nr 77/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 9 czerwca 2020 roku
w sprawie zasad używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz organizacji ochrony informacji niejawnych podczas przedsięwzięć realizowanych w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
Dz.Urz.MON.2020.94

-----------------------------------------------------------------------------
DECYZJA Nr 210/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 24 grudnia 2019 roku
w sprawie wprowadzenia do stosowania „Instrukcji kancelaryjnej w Ministerstwie Obrony Narodowej” oraz „Jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Obrony Narodowej”
Załącznik Nr 2 - JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT W MINISTERSTWIE OBRONY NARODOWEJ
Dz.Urz.MON.2020.1
DECYZJA Nr 10/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 12 lutego 2021 roku
zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do stosowania „Instrukcji kancelaryjnej w Ministerstwie Obrony Narodowej” oraz „Jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Obrony Narodowej”
-----------------------------------------------------------------------------

DECYZJA Nr 183/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 30 października 2019 roku
w sprawie zasad zaopatrywania, prowadzenia gospodarki i postępowania z pieczęciami wytworzonymi i używanymi w resorcie obrony narodowej w czasie pokoju i wojny
Dz.Urz.MON.2019.232

DECYZJA Nr 302/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 14 października 2016 roku
w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji zarządzania dokumentacją w Archiwum Żandarmerii Wojskowej”
Dz.Urz.MON.2016.174

DECYZJA Nr 108/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 21 kwietnia 2016 roku
w sprawie trybu wprowadzania jednolitego rzeczowego wykazu akt w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
Dz.Urz.MON.2016.61

DECYZJA Nr 87/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 12 kwietnia 2016 roku
w sprawie prowadzenia kontroli działalności archiwalnej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
Dz.Urz.MON.2016.52

DECYZJA Nr 31/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 23 lutego 2016 roku
w sprawie szczególnej ochrony materiałów kryptograficznych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej
Dz.Urz.MON.2016.17

DECYZJA Nr 345/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 27 sierpnia 2015 roku
w sprawie sprawowania nadzoru nad ochroną informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej
Dz.Urz.MON.2015.252

DECYZJA Nr 257/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie działalności Wojskowej Służby Kurierskiej Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.Urz.MON.2015.195

DECYZJA Nr 37/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 6 lutego 2015 roku
w sprawie dokumentacji szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej
Dz.Urz.MON.2015.35

DECYZJA Nr 385/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 17 grudnia 2013 roku
w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej”
Dz.Urz.MON.2013.338

DECYZJA Nr 261/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 19 września 2013 roku
w sprawie usprawnienia systemów komunikacji elektronicznej w resorcie obrony narodowej
Dz.Urz.MON.2013.227

DECYZJA Nr 74/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie eksploatacji niejawnego systemu teleinformatycznego PL_NS NOAN
Dz.Urz.MON.2013.82

DECYZJA Nr 119/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 23 kwietnia 2012 roku
w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu prowadzenia i dokumentowania postępowań sprawdzających w resorcie obrony narodowej
Dz.Urz.MON.2012.148

DECYZJA Nr 60/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 05 marca 2012 roku
w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej "Katalogu formularzy ochrony informacji niejawnych" 
Dz.Urz.MON.2012.85
Zmieniono załącznik Decyzją nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 05 marca 2012 roku
Dz.U.MON.2018.58

DECYZJA Nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 20 stycznia 2012 roku
w sprawie organizacji ochrony systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej
Dz.Urz.MON.2012.8

DECYZJA Nr 362/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 28 września 2011 roku
w sprawie wprowadzenia do użytku „Wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie określenia zasad postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne oznaczone klauzulą „poufne” i „zastrzeżone”
Dz.Urz.MON.2011.20.302

DECYZJA NR 362/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 30 lipca 2008 roku
w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej „Katalogu formularzy ochrony informacji niejawnych”
Dz.Urz.MON.2012.85

DECYZJA Nr 278/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 15 października 2003 roku 
w sprawie sprawdzenia prawidłowości oznaczenia klauzulami tajności dokumentów zawierających informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową, wytworzonych przed dniem 10 maja 1990r.

DECYZJA Nr 100/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 6 czerwca 2000 roku 
sprawie jednostki certyfikującej właściwej w Ministerstwie Obrony Narodowej do certyfikacji wyrobów o przeznaczeniu specjalnym, służących do ochrony informacji niejawnych
 

 

 


 USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 roku
o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych
Dz.U.2016.96 

USTAWA z dnia 24 maja 2013 roku
o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej
Dz.U.2018.1834 

USTAWA z dnia 21 maja 1999 roku
o broni i amunicji
Dz.U.2020.955

ROZPORZĄDZENIE Ministra Obrony Narodowej
z dnia 14 grudnia 2001 roku
w sprawie szczegółowych czynności wojskowych organów porządkowych wchodzących w skład służby wewnętrznej jednostki wojskowej 
Dz.U.2001.157.1855 

ROZPORZĄDZENIE Ministra Obrony Narodowej
z dnia 14 grudnia 2001 roku
w sprawie szczegółowych czynności wojskowych organów porządkowych wchodzących w skład służby garnizonowej 
Dz.U.2001.157.1854 

ROZPORZĄDZENIE Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 8 czerwca 2001 roku
w sprawie organów wojskowych właściwych do wydawania pozwoleń na broń żołnierzom zawodowym
Dz.U.2001.66.670   

 

 

 


 

USTAWA z dnia 11 września 2003 roku
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
Dz.U.2014.1414 

ROZPORZĄDZENIE Ministra Obrony Narodowej
z dnia 18 maja 2007 roku
w sprawie wzoru deklaracji zgodności w zakresie obronności i bezpieczeństwa
Dz.U.2007.98.651

ROZPORZĄDZENIE Ministra Obrony Narodowej
z dnia 12 października 2005 roku
w sprawie szczegółowych warunków wykonywania działalności telekomunikacyjnej
Dz.U.2005.207.1736

ROZPORZĄDZENIE Ministra Obrony Narodowej
z dnia 18 marca 2004 roku
w sprawie wyjazdów za granicę żołnierzy zawodowych w celach niezwiązanych ze służbą wojskową
Dz.U.2004.52.520

ROZPORZĄDZENIE Ministra Obrony Narodowej
z dnia 17 lipca 2003 roku
w sprawie postępowania w razie wnoszenia napojów alkoholowych na teren obiektów wojskowych oraz wysokość opłaty za przechowywanie napojów alkoholowych w depozycie
Dz.U.2003.135.1271 

DECYZJA Nr 153/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 sierpnia 2017 roku
w sprawie procedur realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP w resorcie obrony narodowej
Dz.Urz.MON.2017.170

DECYZJA Nr 36/Log./P4 Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 maja 20015 roku 
w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji o gospodarowaniu sprzętem informatyki i oprogramowaniem w resorcie obrony narodowej" DU-4.22.3.1

DECYZJA Nr 86/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 23 marca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa 
Dz.Urz.MON.2015.84

DECYZJA Nr 53/MON Ministra Obrony Narodowej
z
dnia 5 marca 2013 roku
w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji o zabezpieczeniu sanitarnohigienicznym i przeciwepidemicznym wojska w czasie pokoju, kryzysu i wojny”
Dz.Urz.MON.2013.62

DECYZJA Nr 332/MON Ministra Obrony Narodowej
z
dnia 19 października 2012 roku
w sprawie sposobu i terminu realizacji zadań związanych z wdrażaniem „Wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego” w resorcie obrony narodowej
Dz.Urz.MON.2012.403

 

DECYZJA NR 271/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 13 czerwca 2007 roku
w sprawie wytycznych dotyczących elektronicznego obiegu korespondencji w resorcie obrony narodowej w celu udostępniania informacji dziennikarzom
Dz.Urz.MON.2007.12.146

ROZKAZ Nr 698/SG/BK Szefa Sztabu Generalnego WP
z dnia 1 sierpnia 2011 roku
w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji ustanawiania obowiązków sprawozdawczych i wzorów sprawozdań oraz ustanawiania, druku i dystrybucji formularzy w resorcie obrony narodowej" 

POROZUMIENIE z dnia 20 kwietnia 2005 roku
w sprawie współdziałania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z Policją w zakresie przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym 

SKRÓTY NATO - podręczny słownik (dostępny na płycie CD)