ZAPOZNAJ SIĘ...

 

 UMOWA między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego o ochronie informacji, sporządzona w Brukseli dnia 6 marca 1997r. 
Dz.U.2000.64.740   

ROZPORZĄDZENIE Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 czerwca 1999 roku 
w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej
Dz.U.2014.1770

ROZPORZĄDZENIE Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2013 roku
w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
Dz.U.2013.1660

ROZPORZĄDZENIE Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2004 roku
w sprawie trybu udzielania żołnierzom w czynnej służbie wojskowej zezwoleń na rozpowszechnianie rezultatów ich działalności naukowej, literackiej, artystycznej lub publicystycznej, zawierających informacje niejawne
Dz.U.2004.246.2470

ROZPORZĄDZENIE Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2003 roku
w sprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa 
Dz.U.2003.141.1368 

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 21 maja 2002 roku 
w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa
Dz.U.2002.78.707 

ROZPORZĄDZENIE Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 roku 
w sprawie wzoru upoważnienia do udostępnienia żołnierzom Żandarmerii Wojskowej danych osobowych, uzyskanych przez uprawnione organy, służby i instytucje państwowe w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych lub prowadzenia kontroli operacyjnej
Dz.U.2001.157.1853 

ROZPORZĄDZENIE Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 1999 roku 
w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej
Dz.U.1999.58.619  

ZARZĄDZENIE Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 20015 roku
w sprawie organizacji archiwów wyodrębnionych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz zakresu ich działania
D.U.MON.2015.6

ZARZĄDZENIE Nr 46/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 roku
w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii kryptograficznych

ZARZĄDZENIE Nr 42/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2013 roku 
w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

ZARZĄDZENIE Nr 57/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2011 roku
w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego

DECYZJA Nr 37/MON z dnia 6 lutego 2015 roku
w sprawie dokumentacji szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej

DECYZJA Nr 243/MON z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu reagowania na incydenty komputerowe w resorcie obrony narodowej

DECYZJA Nr 235/MON z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie wprowadzenia do użytku Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Ministerstwa Obrony Narodowej

DECYZJA Nr 385/MON z dnia 17 grudnia 2013 roku
w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej”

DECYZJA Nr 261/MON z dnia 19 września 2013 roku
w sprawie usprawnienia systemów komunikacji elektronicznej w resorcie obrony narodowej

DECYZJA Nr 74/MON z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie eksploatacji niejawnego systemu teleinformatycznego PL_NS NOAN

DECYZJA Nr 402/MON z dnia 21 grudnia 2012 roku
w sprawie działalności Wojskowej Służby Kurierskiej Rzeczypospolitej Polskiej

DECYZJA Nr 221/MON z dnia 27 lipca 2012 roku
w sprawie zasad używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz organizacji ochrony informacji niejawnych podczas odpraw, narad i szkoleń w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

DECYZJA Nr 183/MON z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie prowadzenia kontroli działalności archiwalnej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

DECYZJA Nr 119/MON z dnia 23 kwietnia 2012 roku
w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu prowadzenia i dokumentowania postępowań sprawdzających w resorcie obrony narodowej

DECYZJA Nr 61/MON z dnia 05 marca 2012 roku
w sprawie sprawowania nadzoru nad ochroną informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej

DECYZJA Nr 60/MON z dnia 05 marca 2012 roku
w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej "Katalogu formularzy ochrony informacji niejawnych" 

DECYZJA Nr 7/MON z dnia 20 stycznia 2012 roku
w sprawie organizacji ochrony systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej

DECYZJA Nr 378/MON z dnia 12 października 2011 roku
w sprawie wprowadzenia do użytku w Ministerstwie Obrony Narodowej „Instrukcji kancelaryjnej Ministerstwa Obrony Narodowej”

DECYZJA Nr 377/MON z dnia 12 października 2011 roku
w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji o pieczęciach używanych w resorcie obrony narodowej”

DECYZJA Nr 362/MON z dnia 28 września 2011 roku
w sprawie wprowadzenia do użytku „Wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie określenia zasad postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne oznaczone klauzulą „poufne” i „zastrzeżone” "

DECYZJA NR 97/MON z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji prowadzenia gospodarki materiałowo-technicznej sprzętem informatyki i oprogramowaniem w resorcie obrony narodowej"

DECYZJA NR 362/MON z dnia 30 lipca 2008 roku
w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej „Katalogu formularzy ochrony informacji niejawnych”

DECYZJA NR 357/MON z dnia 29 lipca 2008 roku
w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu reagowania na incydenty komputerowe w resorcie obrony narodowej

DECYZJA Nr 485/MON z dnia 29 października 2007 roku
w sprawie szczególnej ochrony materiałów kryptograficznych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej

DECYZJA Nr 278/MON z dnia 15 października 2003 roku 
w sprawie sprawdzenia prawidłowości oznaczenia klauzulami tajności dokumentów zawierających informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową, wytworzonych przed dniem 10 maja 1990r.

DECYZJA Nr 100/MON z dnia 6 czerwca 2000 roku 
sprawie jednostki certyfikującej właściwej w Ministerstwie Obrony Narodowej do certyfikacji wyrobów o przeznaczeniu specjalnym, służących do ochrony informacji niejawnych
 

 

 


 USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 roku
o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych
Dz.U.2001.123.1353 

ROZPORZĄDZENIE Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2004 roku
w sprawie noszenia uzbrojenia przez żołnierzy zawodowych
Dz.U.2004.21.197

ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 10 września 2002 roku
w sprawie ewidencjonowania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 
Dz.U.2002.163.1346 

ROZPORZĄDZENIE Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 roku
w sprawie szczegółowych czynności wojskowych organów porządkowych wchodzących w skład służby wewnętrznej jednostki wojskowej 
Dz.U.2001.157.1855 

ROZPORZĄDZENIE Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 roku
w sprawie szczegółowych czynności wojskowych organów porządkowych wchodzących w skład służby garnizonowej 
Dz.U.2001.157.1854 

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 roku
w sprawie użycia środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej przez żołnierzy wojskowych organów porządkowych 
Dz.U.2001.157.1838 

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 roku
w sprawie użycia środków przymusu bezpośredniego przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej 
Dz.U.2001.157.1837 

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 roku
w sprawie warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej 
Dz.U.2001.157.1836

ROZPORZĄDZENIE Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2001 roku
w sprawie organów wojskowych właściwych do wydawania pozwoleń na broń żołnierzom zawodowym
Dz.U.2001.66.670   

DECYZJA Nr 499/MON z dnia 2 listopada 2007 roku
w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie Obrony Narodowej ,,Regulaminu oddziałów wart cywilnych”
 

 

 


 

USTAWA z dnia 9 października 2009 roku
o dyscyplinie wojskowej
Dz.U.2009.190.1474

USTAWA z dnia 22 czerwca 1995 roku
o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U.1995.86.433  

USTAWA z dnia 11 września 2003 roku
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
Dz.U.2003.179.1750 

ROZPORZĄDZENIE Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2007 roku
w sprawie wzoru deklaracji zgodności w zakresie obronności i bezpieczeństwa
Dz.U.2007.98.651

ROZPORZĄDZENIE Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 maja 2007 roku
w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z przeprowadzeniem badań i certyfikacji wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa
Dz.U.2007.90.599

ROZPORZĄDZENIE Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 czerwca 2006 roku
w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej
Dz.U.2006.122.848

ROZPORZĄDZENIE Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2005 roku
w sprawie szczegółowych warunków wykonywania działalności telekomunikacyjnej
Dz.U.2005.207.1736

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 roku
w sprawie postępowania przy stosowaniu środków obrony powietrznej w stosunku do obcych statków powietrznych nie stosujących się do wezwań państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym
Dz.U.2004.279.2757

ROZPORZĄDZENIE Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2004 roku
w sprawie wyjazdów za granicę żołnierzy zawodowych w celach niezwiązanych ze służbą wojskową
Dz.U.2004.52.520

ROZPORZĄDZENIE Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 2003 roku
w sprawie postępowania w razie wnoszenia napojów alkoholowych na teren obiektów wojskowych oraz wysokość opłaty za przechowywanie napojów alkoholowych w depozycie
Dz.U.2003.135.1271 

DECYZJA Nr 240/MON z dnia 30 sierpnia 2013 roku
w sprawie wprowadzenia do użytku „Zasad utrzymania i ewidencji obiektów specjalnych”

DECYZJA Nr 53/MON z dnia 5 marca 2013 roku
w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji o zabezpieczeniu sanitarnohigienicznym i przeciwepidemicznym wojska w czasie pokoju, kryzysu i wojny”

DECYZJA Nr 332/MON z dnia 19 października 2012 roku
w sprawie sposobu i terminu realizacji zadań związanych z wdrażaniem „Wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego” w resorcie obrony narodowej

DECYZJA Nr 309/MON z dnia 2 października 2012 roku
w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej „Regulaminu oddziałów wart cywilnych" 

DECYZJA Nr 105/MON z dnia 1 kwietnia 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa 

DECYZJA NR 271/MON z dnia 13 czerwca 2007 roku
w sprawie wytycznych dotyczących elektronicznego obiegu korespondencji w resorcie obrony narodowej w celu udostępniania informacji dziennikarzom

DECYZJA Nr 41/MON z dnia 26 stycznia 2007 roku
w sprawie działalności kontrolnej w resorcie obrony narodowej

ROZKAZ Nr 698/SG/BK Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 1 sierpnia 2011 roku
w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji ustanawiania obowiązków sprawozdawczych i wzorów sprawozdań oraz ustanawiania, druku i dystrybucji formularzy w resorcie obrony narodowej" 

WYTYCZNE Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2007 roku
w sprawie ochrony informacji niejawnych oraz obiektów wojskowych w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych w 2007 r.

POROZUMIENIE z dnia 20 kwietnia 2005 roku
w sprawie współdziałania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z Policją w zakresie przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym 

SKRÓTY NATO - podręczny słownik (dostępny na płycie CD)