PORADNIK
SPECJALISTY OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Kod, nazwa zawodu 242110, Specjalista ochrony informacji niejawnych


W roku 2013 został wykonany opis Krajowego Standardu Kompetencji Zawodowych dla zawodu Specjalista ochrony informacji niejawnych – kod 242110.
Przedmiotowy opis opracowano na podstawie: analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz głównie wyników badań analitycznych na 20 stanowiskach pracy w 7 przedsiębiorstwach; produkcyjnych – 2, handlowych – 1, administracji publicznej - 4 (duże – 6, małe − 1) przeprowadzonych w dniach 11.02-27.03.2013 r.


      W opracowanym Krajowym Standardzie Kompetencji Zawodowych dla zawodu 242110 Specjalista ochrony informacji niejawnych zawarto opis tego nowego zawodu:
Specjalista ochrony informacji niejawnych realizuje przedsięwzięcia związane z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych. Wykonuje zadania powierzone przez pełnomocnika ochrony, zgodnie z nadanymi uprawnieniami, w zakresie zwykłych postępowań sprawdzających, opracowywania projektów dokumentów regulujących ochronę informacji niejawnych. Przygotowuje analizy, oceny, sprawozdania oraz wnioski dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych. Zapewnia ochronę systemów teleinformatycznych poprzez nadzór nad przestrzeganiem zasad i procedur postępowania w zakresie ochrony informacji niejawnych. Prowadzi kontrolę stanu zabezpieczenia informacji niejawnych oraz sprawdza przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji. Monitoruje przestrzeganie przepisów określających sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych oraz zapewnia bezzwłoczne wdrożenie przepisów, wytycznych, zaleceń, instrukcji itp. dotyczących postępowania z informacjami niejawnymi. Prowadzi dokumentację z obszaru informacji niejawnych oraz analizy dotyczące szacowania i zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych.

Ponadto specjalista ochrony informacji niejawnych, zgodnie z wytycznymi pełnomocnika ochrony prowadzi szkolenia dla pracowników w zakresie informacji niejawnych, uczestniczy w kontroli kancelarii tajnej, zapewnia bezpieczeństwo fizyczne informacji niejawnych prowadzi postępowania wyjaśniające okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych”.

Jak wynika z powyższego, Specjaliście ochrony informacji niejawnych przypisano zadania wynikające z ustawy, z wyjątkiem przeprowadzania postępowań sprawdzających.

Generalna różnica pomiędzy pełnomocnikiem ochrony a Specjalistą polega na uprawnieniach niezbędnych do podjęcia pracy w zawodzie.

Od pełnomocnika ochrony wymaga się odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa wydanego przez ABW albo SKW, a także przez były Urząd Ochrony Państwa lub byłe Wojskowe Służby Informacyjne oraz zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez ABW albo SKW. Natomiast Specjalista ochrony informacji niejawnych winien legitymować się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez właściwy organ (może to być również poświadczenie wydane przez pełnomocnika ochrony) lub pisemnym upoważnieniem wydanym przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz zaświadczeniem o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, przeprowadzonym w trybie określonym w art. 21 ust. 2 ustawy.

Powstaje zatem pytanie: gdzie Specjalista ma nabyć wiedzę niezbędną do właściwego wywiązywania się ze swoich obowiązków? Teoretycznie, w trakcie wymaganej praktyki na tym stanowisku. Standard przewiduje bowiem, że „Specjalista ochrony informacji niejawnych po ukończeniu studiów wyższych i co najmniej dwuletnim doświadczeniu na stanowiskach związanych z ochroną informacji niejawnych, może objąć stanowiska kierownicze w pionie ochrony informacji niejawnych (w zależności od struktury jednostki organizacyjnej)”.

Ale przecież, aby zatrudnić daną osobę na przedmiotowym stanowisku, winna ona posiadać niezbędną wiedzę w zakresie przypisanych obowiązków. [...]

Niniejszy poradnik ma na celu poszerzenie wiedzy nabytej w trakcie szkoleń, jak również przybliżenie Państwu zagadnień związanych z zawodem 242110 Specjalista ochrony informacji niejawnych.

AUTOR

 

mgr inż. Marek Anzel, ekspert z zakresu ochrony informacji niejawnych i systemów teleinformatycznych. Wykładowca i konsultant cyklicznych szkoleń organizowanych przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych. Wykładowca przedmiotów z zakresu ochrony informacji niejawnych na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim, WSZiB w Krakowie, WSB w Dąbrowie Górniczej. Na stałe współpracuje z dwumiesięcznikiem „Ochrona Mienia i Informacji”, w którym prezentuje praktyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony informacji niejawnych oraz systemów teleinformatycznych.

Autor:
- „Vademecum Kancelarii Tajnej”,
- „Poradnika dla Personelu Kancelarii Tajnej”,
- "Szacowania ryzyka oraz zarządzania ryzykiem w świetle nowej ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych",
- "Przykładowej dokumentacji pełnomocnika ochrony w świetle ustawy o ochronie informacji niejawnych",

- "Poradnika specjalisty ochrony informacji niejawnych"
współautor „Poradnika Pełnomocnika Ochrony”.

 

 


GŁÓWNE ZAGADNIENIA OMAWIANE W "PORADNIKU":

- przepisy prawne i procedury dotyczące ochrony informacji niejawnych;
- uregulowania prawne dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych;
- uregulowania prawne dotyczące przetwarzania dokumentów niejawnych;
- struktura organizacyjna jednostki organizacyjnej – zadania;
- zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej;
- prawne aspekty ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych, normy
  organizacyjno-techniczne;
- zasady akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego i procedura dopuszczania
  systemów teleinformatycznych do eksploatacji;
- zasady bezpieczeństwa przemysłowego;
- zasady kontroli materiałów niejawnych i ich ochrony fizycznej;
- bezpieczeństwo fizyczne;
- wymagania w zakresie nadzoru nad obiegiem materiałów niejawnych;
- rola oraz zadania pionu ochrony informacji niejawnych w zapewnieniu bezpieczeństwa,
  w tym teleinformatycznego.Cena jednego egzemplarza książki

,,PORADNIK SPECJALISTY OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH” - ISBN 978-83-930686-3-0

wynosi: 21,00 + koszt wysyłki.

Książkę można nabyć pod adresem: http://www.one1.pl  

 


Pozycje, które ukazały się z tej serii: