Rodzaje tajemnic prawnie chronionych

 

lp Data uchwalenia aktu Publikator Akt prawny
Rodzaj chronionej tajemnicy
Nr art.
1. 11 września
2003 r.
Dz.U.2003.179.1750 ze zm. Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
(Żołnierze zawodowi są obowiązani zachować w tajemnicy wszystkie wiadomości, z którymi zapoznali się bezpośrednio lub w związku z odbywaniem czynnej służby wojskowej, jeżeli wiadomości te stanowią tajemnicę państwową lub służbową.)
art. 51
2. 19 października
1972 r.
Tekst jednolity: Dz.U.1993.26.117 ze zm. Ustawa o wynalazczości
(tajemnica państwowa)
art. 59
3. 26 czerwca
1974 r.
Tekst jednolity: Dz.U.1998.21.94 Kodeks pracy
(tajemnica pracodawcy)
art. 100
4. 6 marca
1981 r.
Tekst jednolity: Dz.U.1985.54.276 ze zm. Ustawa o państwowej Inspekcji pracy
(tajemnica państwowa i służbowa)
art. 24
5. 26 maja
1982 r.
Dz.U.1982.16.124 ze zm. Prawo o adwokaturze
(tajemnica zawodowa)
art. 6
6. 6 lipca
1982 r.
Dz.U.1982.19.145 ze zm. Ustawa o adwokaturze
(tajemnica zawodowa)
art. 3
7. 24 czerwca
1983 r.
Dz.U.1983.35.163 ze zm. Ustawa o społecznej inspekcji pracy
(tajemnica państwowa i służbowa)
art. 8
8. 26 stycznia
1984 r.
Dz.U.1984.5.24
ze zm.
Prawo prasowe
(tajemnica zawodowa)
art. 15 ust. 2
9. 20 czerwca
1985 r.
Tekst jednolity: Dz.U.1994.19.70
ze zm.
Ustawa o prokuraturze
(tajemnica służbowa)
art. 48
10. 20 czerwca
1985 r.
Dz.U. 2001.98.1070
ze zm.
Prawo o ustroju sądów powszechnych
(tajemnica państwowa i służbowa)
art. 85
11. 15 lipca
1987 r.
Tekst jednolity: Dz.U.2001.14.147 Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich
(tajemnica państwowa i służbowa)
art. 4
12. 22 marca
1990 r.
Dz.U.1990.21.124
ze zm.
Ustawa o pracownikach samorządowych
(tajemnica państwowa i służbowa)
art. 15
13. 6 kwietnia
1990 r.
Tekst jednolity: Dz.U.1999.51.526 ze zm. Ustawa o Urzędzie Ochrony Państwa
(tajemnica państwowa i służbowa)
art. 17
14. 16 kwietnia
1990 r.
Tekst jednolity: Dz.U.2000.101. 1092 Ustawa o Policji
(tajemnica państwowa i służbowa)
art. 27
15. 28 sierpnia
1990 r.
Tekst jednolity: Dz.U.1996.11.62 Ustawa o działalności ubezpieczeniowej
(tajemnica ubezpieczeniowa oraz tajemnica zawodowa)
art. 9 art. 37n
16. 23 listopada
1990 r.
Tekst jednolity: Dz.U.1995.117.564 ze zm. Ustawa o łączności
(tajemnica przekazu informacji)
art. 29
17. 14 luty
1991 r.
Dz.U.1991.22.91
ze zm.
Prawo o notariacie
(tajemnica zawodowa i państwowa)
art. 15 i 18
18. 19 kwietnia
1991 r.
Dz.U.1991.41.179
ze zm.
Ustawa o izbach aptekarskich
(tajemnica zawodowa)
art. 21
19. 24 sierpnia
1991 r.
Dz.U.1991.88.400
ze zm.
Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej
(tajemnica państwowa i służbowa)
art. 30
20. 28 września
1991 r.
Dz.U.1991.100.442 ze zm. Ustawa o kontroli skarbowej
(tajemnica skarbowa)
art. 34
21. 16 kwietnia
1993 r.
Tekst jednolity:
Dz.U.2003.153.1503
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(tajemnica przedsiębiorstwa)
art. 11
22. 4 luty
1994 r.
Tekst jednolity:
Dz.U.2000.80.904
ze zm.
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tajemnica źródeł informacji)
art. 84
23. 19 sierpnia
1994 r.
Dz.U.1994.111.535
ze zm.
Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego
(Osoby wykonujące czynności wynikające z ww. ustawy są obowiązane do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym powezmą wiadomość w związku z wykonywaniem tych czynności.)
Roz. 6
24. 13 października
1994 r.
Dz.U.1994.121.592
ze zm.
Ustawa z o biegłych rewidentach i ich samorządzie
(tajemnica zawodowa)
art. 4a
25. 23 grudnia
1994 r.
Dz.U.1995.13.59
ze zm.
Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli
(tajemnica służbowa)
art. 73
26. 29 czerwca
1995 r.
Dz.U.1995.88.439
ze zm.
Ustawa o statystyce publicznej
(tajemnica statystyczna)
art.12
27. 26 października
1995 r.
Dz.U.1995.138.682
ze zm.
Ustawa o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
(Dane osobowe dotyczące dawcy i biorcy przeszczepu są objęte tajemnicą i podlegają ochronie przewidzianej w przepisach o tajemnicy zawodowej i służbowej oraz w przepisach dotyczących dokumentacji medycznej prowadzonej przez zakłady opieki zdrowotnej.)
art. 12
28. 26 kwietnia
1996 r.
Dz.U.1996.61.283
ze zm.
Ustawa o Służbie Więziennej
(tajemnica państwowa i służbowa)
art. 61
29. 9 maja
1996 r.
Dz.U.1996.73.350
ze zm.
Ustawa o wykonywaniu mandatu posłała i senatora
(obowiązek zachowania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej)
art. 19
30. 5 lipca
1996 r.
Dz.U.1996.102.475 ze zm. Ustawa o doradztwie podatkowym
(tajemnica zawodowa)
art. 37
31. 5 lipca
1996 r.
Dz.U.1996.91.410
ze zm.
Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej
(tajemnica zawodowa)
art. 21
32. 30 sierpnia
1996 r.
Dz.U.1996.118.561 ze zm. Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
(tajemnica państwowa i służbowa)
art. 62
33. 5 grudnia
1996 r.
Dz.U.1997. 28.152 ze zm. Ustawa o zawodzie lekarza
(tajemnica zawodowa)
art. 40
34. 10 kwietnia
1997 r.
Dz.U.1997.54.348
ze zm.
Prawo energetyczne
(tajemnica państwowa i handlowa)
art. 28
35. 25 czerwca
1997 r.
Dz.U.1997.114.738 ze zm. Ustawa o świadku koronnym
(tajemnica państwowa)
art. 23
36. 27 czerwca
1997 r.
Dz.U.1997.96.593
ze zm.
Ustawa o służbie medycyny pracy
(tajemnica zawodowa i służbowa)
art. 11 ust. 3
37. 21 sierpnia
1997 r.
Dz.U.1997.106.679 ze zm. Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
(tajemnica służbowa)
art. 8 ust. 5 oraz art. 10 ust. 3
38. 21 sierpnia
1997 r.
Dz.U.1997.118.754 ze zm. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
(tajemnica zawodowa)
art. 159 i nast.
39. 28 sierpnia
1997 r.
Dz.U.1997.139.933 ze zm. Ustawa o Funduszach inwestycyjnych
(tajemnica zawodowa)
art. 45
40. 28 sierpnia
1997 r.
Dz.U.1997.139.934 ze zm. Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
(tajemnica zawodowa)
art. 49
41. 29 sierpnia
1997 r.
Dz.U.1997.133.882 ze zm. Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji
(tajemnica państwowa i zawodowa)
art. 14 i 20
42. 29 sierpnia
1997 r.
Dz.U.1997.137.926 ze zm. Ordynacja podatkowa
(tajemnica skarbowa)
Dział VII
43. 29 sierpnia
1997 r.
Dz.U.1997.123 779 Ustawa o strażach gminnych
(tajemnica państwowa i służbowa)
art. 27
44. 29 sierpnia
1997 r.
Dz.U.1997.140.939 ze zm. Prawo bankowe
(tajemnica bankowa)
art. 104 i nast.
45. 29 sierpnia
1997 r.
Dz.U.1997.140.938 ze zm. Ustawa o Narodowym Banku Polskim
(tajemnica bankowa, państwowa, służbowa)
art. 55
46. 18 grudnia
1998 r.
Dz.U.1999.49.483 Ustawa o służbie cywilnej
(tajemnice ustawowo chronione)
art. 67
47. 21 stycznia
1999 r.
Dz.U.1999.35.321 Ustawa o sejmowej komisji śledczej
(tajemnice ustawowo chronione)
art. 16
48. 22 stycznia
1999 r.
Dz.U.1999.11.95
ze zm.
Ustawa o ochronie informacji niejawnych art. 1
49. 2 grudnia
1999 r.
Dz.U.2000.1.1
ze zm.
Ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2002 r.
(tajemnica statystyczna)
art. 10
50. 6 stycznia
2000 r.
Dz.U.2000.6.69 Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka
(tajemnica służbowa i państwowa)
art. 5
51. 22 stycznia
2000 r.
Dz.U.2000.15.179 Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów
(tajemnica służbowa)
art. 18 ust. 5
52. 30 czerwca
2000 r.
Dz.U.2001.49.508 Prawo własności przemysłowej
(tajemnica państwowa i służbowa)
Tyt. II dział II Roz. 4 oraz art. 270
53. 30 czerwca
2000 r.
Dz.U.2000.60.704 Ustawa o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców
(tajemnica służbowa)
art. 38
54. 21 lipca
2000 r.
Dz.U.2000.73.852 Prawo telekomunikacyjne
(tajemnica telekomunikacyjna)
Roz. 5
55. 26 października
2000 r.
Dz.U.2000.103.1099 Ustawa o giełdach towarowych
(tajemnica zawodowa)
Roz. 8
56. 16 listopada
2000 r.
Dz.U.2000.116.1216 Ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
(tajemnica służbowa)
art. 6
57. 15 grudnia
2000 r.
Dz.U.2001.4.25 Ustawa o Inspekcji Handlowej
(tajemnica służbowa)
art. 16
58. 15 grudnia
2000 r.
Dz.U.2001.5.42 Ustawa o Samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
(Obrońca jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym się dowie w związku z wykonywaniem czynności obrońcy w trakcie postępowania przed sądem dyscyplinarnym, które dotyczy członka izby.)
art. 49
59. 15 grudnia
2000 r.
Dz.U.2000.122.1319 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów
(Informacje uzyskane w toku postępowania przez pracowników Urzędu podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych. Pracownicy Urzędu są ponadto obowiązani do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, jak również innych, podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów tajemnic, o których powzięli wiadomość w toku postępowania.)
art. 63
60. 16 marca
2001 r.
Dz.U.2001.27.298
ze zm.
Ustawa o Biurze Ochrony Rządu
(tajemnica państwowa i służbowa)
art. 22
61. 11 kwietnia
2001 r.
Dz.U.2001.49.509 Ustawa o rzecznikach patentowych
(tajemnica zawodowa)
art. 14
62. 21 sierpnia 1997 r. Dz.U.04.261.2603 Ustawa o gospodarce nieruchomościami
(tajemnica zawodowa)
art. 175