KANCELARIA
TAJNA
MIĘDZYNARODOWA

Niniejszy Poradnik jest kontynuacją wydanego w styczniu 2019 roku „Poradnika dla personelu Kancelarii Tajnej / Kancelarii Niejawnej”, gdzie bardzo szczegółowo opisano zasady funkcjonowania i organizacji „krajowych” kancelarii tajnych oraz innych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za ewidencjonowanie materiałów niejawnych.

Dlatego, poradnik „Kancelaria Tajna Międzynarodowa” skierowany jest dla osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania kancelarii „krajowej”.
Przedstawiono w nim w sposób usystematyzowany organizację i funkcjonowanie kancelarii tajnej międzynarodowej, a także zawarto praktyczne przykłady prowadzenia dzienników ewidencyjnych, oznaczania dokumentów, jak również ekspedycji materiałów niejawnych wymienianych w ramach umów międzynarodowych.
W Poradniku wyeksponowano zasadnicze różnice pomiędzy zasadami pracy kancelarii „krajowej” a kancelarii „międzynarodowej”.
Należy podkreślić, iż Szef ABW, jako krajowa władza bezpieczeństwa wydał stosowne „Wytyczne w sprawie postępowania z informacjami niejawnymi międzynarodowymi”, które są dostępne na stronie:
https://bip.abw.gov.pl/bip/informacje-niejawne-1/ochrona-informacji-nie/153,OCHRONA-INFORMACJI-NIEJAWNYCH-MIEDZYNARODOWYCH-W-SFERZE-CYWILNEJ-I-WOJSKOWEJ.html
 
W Wytycznych zawarto w formie załączników Plan Organizacji Kancelarii Tajnej Międzynarodowej, Regulamin tej kancelarii oraz Regulamin czytelni.

Przedmiotowe dokumenty przedstawiają uregulowania w zakresie zasad bezpieczeństwa dotyczących informacji niejawnych międzynarodowych, w tym organizacji samej kancelarii. Ponieważ wyżej wymienione Wytyczne są podstawą do właściwej organizacji
i funkcjonowania kancelarii, niniejszy Poradnik należy traktować wyłącznie, jako materiał uzupełniający, przedstawiający praktyczne rozwiązania wynikające z doświadczenia autora na niwie ochrony informacji niejawnych międzynarodowych, a także, jako praktyczny przewodnik w zakresie pracy w kancelarii tajnej międzynarodowej.

Do nabycia pod adresem: http://www.one1.pl/52-pomoce-naukowe

Autor: Marek ANZEL*
Wersja elektroniczna (.pdf) na nośniku CD.
Stron 129.   
------------------------------------------------------------------
* Audytor wiodący Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). Ekspert z zakresu ochrony informacji niejawnych i systemów teleinformatycznych. Wykładowca i konsultant cyklicznych szkoleń organizowanych przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych. Wykładowca przedmiotów z zakresu SZBI na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Autor Poradników z zakresu SZBI, w tym związanych z funkcjonowaniem systemu ochrony informacji niejawnych. Ponadto na stałe współpracuje  z kwartalnikiem wydawnictwa BECK „Informacja w Administracji Publicznej”, w którym prezentuje praktyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa informacji.