Dz.U.00.64.740 

U M O W A

 

między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego o ochronie informacji,

sporządzona w Brukseli dnia 6 marca 1997 r.

 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości: 

W dniu 6 marca 1997 r. w Brukseli została sporządzona Umowa między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego o ochronie informacji w następującym brzmieniu: 

Przekład 

UMOWA

między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego o ochronie informacji 

Strony Traktatu Północnoatlantyckiego, podpisanego w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949r.; 

potwierdzając, że skuteczne konsultacje polityczne, współpraca i planowanie obronne przy realizacji celów Traktatu wiążą się z wymianą informacji niejawnych pomiędzy Stronami; 

biorąc pod uwagę, że konieczne są ustalenia między Rządami Stron Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie wzajemnej ochrony i zabezpieczenia informacji niejawnych, jakie mogą między sobą wymieniać; 

zdając sobie sprawę, że potrzebne jest ogólne określenie standardów i procedur ochrony; 

działając w imieniu własnym, jak i w imieniu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego; 

uzgodniły, co następuje: 

Artykuł 1 


Strony: 
(i) będą ochraniać i zabezpieczać: 
a) informacje (określone w załączniku I), oznaczone jako niejawne, wytworzone przez NATO (określone w załączniku II) lub przekazywane NATO przez państwo członkowskie; 
b) informacje, oznaczone jako niejawne, pochodzące od państwa członkowskiego i przekazywane innemu państwu członkowskiemu w ramach programu, projektu lub kontraktu NATO; 
(ii) będą utrzymywać klauzulę tajności informacji, określonych w ustępie (i), oraz dołożą wszelkich starań w celu ich odpowiedniego zabezpieczenia; 
(iii) nie będą wykorzystywać informacji niejawnych, określonych w ustępie (i), w celach innych niż ustanowione w Traktacie Północnoatlantyckim oraz w decyzjach i uchwałach odnoszących się do tego traktatu; 
(iv) nie będą ujawniać informacji, określonych w ustępie (i) Stronom nie będącym członkami NATO bez zgody organu zastrzegającego. 


Artykuł 2 


Zgodnie z artykułem 1 niniejszej umowy Strony zapewnią utworzenie krajowych władz bezpieczeństwa do spraw działalności NATO, które wprowadzą w życie środki ochrony bezpieczeństwa. Strony utworzą i wprowadzą w życie standardy bezpieczeństwa, które zapewnią jednolity stopień ochrony informacji niejawnych. 


Artykuł 3 


(1) Strony zapewnią, że wszystkie osoby posiadające ich obywatelstwo, które z racji pełnienia swoich obowiązków służbowych powinny lub mogą mieć dostęp do informacji oznaczonych jako POUFNE lub wyżej, będą odpowiednio sprawdzone przed podjęciem swoich obowiązków. 
(2) Procedury sprawdzające mają na celu ustalenie, czy dana osoba może, z uwagi na jej lojalność i zaufanie, jakim się cieszy, mieć dostęp do informacji niejawnych bez powodowania niedopuszczalnego zagrożenia dla bezpieczeństwa. 
(3) Na wniosek każda ze Stron będzie współpracować z innymi Stronami w stosowaniu odpowiednich procedur dopuszczania do tajemnicy. 


Artykuł 4 


Sekretarz Generalny zapewni zastosowanie przez NATO odpowiednich postanowień niniejszej umowy (określonych w załączniku III). 


Artykuł 5 


Niniejsza umowa w żaden sposób nie zabrania Stronom zawierania innych umów w sprawie wymiany informacji niejawnych, które od nich pochodzą i które to umowy nie wpływają na zakres obowiązywania niniejszej umowy. 


Artykuł 6 


(a) Niniejsza umowa jest otwarta do podpisu przez Strony Traktatu Północnoatlantyckiego i podlega ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu. Dokumenty ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia zostaną złożone Rządowi Stanów Zjednoczonych Ameryki; 
(b) Niniejsza umowa wchodzi w życie po upływie trzydziestu dni od daty złożenia dokumentów ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia przez dwa Państwa-Sygnatariuszy. Niniejsza umowa wejdzie w życie w stosunku do każdego następnego Państwa-Sygnatariusza po upływie trzydziestu dni od złożenia przez niego dokumentu ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia; 
(c) Niniejsza umowa, w odniesieniu do Stron, w stosunku do których weszła w życie, zastępuje "Umowę Bezpieczeństwa zawartą przez Strony Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego", zatwierdzoną przez Radę Północnoatlantycką w Załączniku A (ustęp 1) dodatku do Załącznika do D.C. 2/7 z dnia 19 kwietnia 1952 r., a następnie włączoną do Załącznika A (ustęp 1) do C-M(55)15 (wersja ostateczna), zatwierdzonego przez Radę Północnoatlantycką dnia 2 marca 1955 r. 


Artykuł 7 


Niniejsza umowa pozostaje otwarta do przystąpienia dla każdej nowej Strony Traktatu Północnoatlantyckiego zgodnie z jej własnymi procedurami konstytucyjnymi. Dokument przystąpienia zostanie złożony Rządowi Stanów Zjednoczonych Ameryki. W przypadku każdego przystępującego Państwa umowa wchodzi w życie po upływie trzydziestu dni od dnia złożenia dokumentu przystąpienia. 


Artykuł 8 


Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki powiadomi Rządy innych Stron o złożeniu każdego dokumentu ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia. 


Artykuł 9 


Niniejsza umowa może zostać wypowiedziana przez którąkolwiek ze Stron w drodze pisemnej notyfikacji przekazanej depozytariuszowi, który powiadomi o tym fakcie wszystkie pozostałe Strony. Wypowiedzenie staje się skuteczne po upływie roku od otrzymania przez depozytariusza notyfikacji o wypowiedzeniu, co nie wpływa na zobowiązania już podjęte oraz na prawa lub prerogatywy uprzednio nabyte przez Strony na mocy postanowień niniejszej umowy. 


Na dowód czego niżej podpisani, należycie do tego upoważnieni przez swoje Rządy, podpisali niniejszą umowę. 


Sporządzono w Brukseli dnia 6 marca 1997 r. w językach angielskim i francuskim, przy czym obydwa teksty są jednakowo autentyczne, w jednym egzemplarzu, który zostanie złożony w archiwach Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki. Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki przekaże uwierzytelnione kopie niniejszej umowy wszystkim pozostałym sygnatariuszom. 


ZAŁĄCZNIK 1 


Niniejszy załącznik stanowi integralną część umowy. 


Informacja niejawna NATO jest określona w następujący sposób: 
(a) informacja oznacza wiedzę, która może być przekazana w jakiejkolwiek formie; 
(b) informacja niejawna oznacza informację lub materiał, który został tak oznaczony, wymagający ochrony przed nieupoważnionym ujawnieniem; 
(c) wyraz "materiał" obejmuje dokumenty, jak też dowolną część urządzenia, wyposażenia lub broni wyprodukowanych lub będących w trakcie produkcji; 
(d) wyraz "dokument" oznacza dowolną zarejestrowaną informację, niezależnie od jej fizycznej postaci lub cech charakterystycznych, w tym, bez ograniczeń, tekst pisany lub drukowany, dane w postaci kart i taśm, mapy, wykresy, fotografie, obrazy, rysunki, ryciny, szkice, notatki i materiały robocze, kalki węglowe i taśmy atramentowe lub kopie wykonane dowolnymi środkami i metodami oraz nagrania dźwiękowe, magnetyczne, elektroniczne, optyczne lub wideo w dowolnej postaci, jak również przenośny sprzęt elektroniczny z wbudowaną na stałe lub wymienialną pamięcią. 


ZAŁĄCZNIK 2 


Niniejszy załącznik stanowi integralną część umowy. 


Dla celów niniejszej umowy wyrażenie "NATO" oznacza Organizację Traktatu Północnoatlantyckiego oraz organy ustanowione na mocy Umowy dotyczącej statusu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, przedstawicieli narodowych i personelu międzynarodowego, sporządzonej w Ottawie dnia 20 września 1951 r., lub na mocy Protokołu dotyczącego statusu międzynarodowych dowództw wojskowych, ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Paryżu dnia 28 sierpnia 1952 r. 


ZAŁĄCZNIK 3 


Niniejszy załącznik stanowi integralną część umowy. 


W celu poszanowania ich przywilejów wprowadza się konsultacje z dowódcami wojskowymi. 


Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że: 
- została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych, 
- Rzeczpospolita Polska postanawia przystąpić do tej umowy, 
- postanowienia umowy są ratyfikowane, przyjęte, potwierdzone i będą niezmiennie zachowywane. 


Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. 


Dano w Warszawie dnia 27 maja 1999 r.