Dz.Urz.MON.2015.35


DECYZJA Nr 37/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 06 lutego 2015 r.

w sprawie dokumentacji szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej

Na podstawie § 2 pkt 6 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 19 i 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) oraz § 8 ust. 3, § 9, § 10, § 11, § 12 ust. 2 i 8 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. U. poz. 1660) ustala się, co następuje:

1. Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, zwany dalej „pełnomocnikiem ochrony”, prowadzi w cyklu rocznym, ewidencję wydanych zaświadczeń, o których mowa w § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, zwanego dalej „rozporządzeniem”, w postaci rejestru, którego wzór określa złącznik Nr 1 do decyzji. Rejestr wydanych zaświadczeń może być prowadzony w formie elektronicznej.

2. W przypadku zagubienia lub utraty zaświadczenia, o którym mowa w § 8 ust. 3 rozporządzenia, zwane dalej „zaświadczeniem”, pełnomocnik ochrony na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, wydaje jego wtórnik, zachowując numer oryginału zaświadczenia. W górnej części dokumentu, po prawej stronie zamieszcza się napis „WTÓRNIK”. Fakt ten odnotowuje się w rejestrze wydanych zaświadczeń w kolumnie „Uwagi” przy pozycji oryginału zaświadczenia.

3. W przypadku zmiany danych personalnych osoby, która otrzymała zaświadczenie, zachowuje ono ważność wraz z dokumentem potwierdzającym zmianę tych danych.

4. Osoba, która odbyła szkolenie podstawowe w zakresie ochrony informacji niejawnych, składa pełnomocnikowi ochrony pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami o ochronie informacji niejawnych. Wzór oświadczenia określa załącznik Nr 2 do decyzji.

5. Pełnomocnik ochrony przechowuje oświadczenia, o których mowa w pkt 4, wraz z kserokopią wydanego zaświadczenia.

6. Dokumentację dotyczącą szkolenia podstawowego (lista uczestników, oświadczenia i kopie wydanych zaświadczeń) przechowuje się przez okres pięciu lat, licząc w pełnych latach kalendarzowych, poczynając od dnia 1 stycznia roku następnego po roku, w którym szkolenie było realizowane.

7. Dokumentację dotyczącą szkolenia specjalistycznego dla osób, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia, oraz szkolenia specjalistycznego uzupełniającego dla osób, o których mowa w § 11 ust. 1 rozporządzenia (lista uczestników, wnioski o zakwalifikowanie na szkolenie, kopie wydanych zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia specjalistycznego oraz odbycie szkolenia specjalistycznego uzupełniającego) przechowuje się przez okres pięciu lat, licząc w pełnych latach kalendarzowych, poczynając od dnia 1 stycznia roku następnego po roku, w którym szkolenia były realizowane.

8. Wprowadza się wzory:
1) wniosków o zakwalifikowanie na szkolenie specjalistyczne dla osób wymienionych w § 10 ust. 2 rozporządzenia, które określają załączniki Nr 3-5 do decyzji;
2) wniosku o zakwalifikowanie na szkolenie specjalistyczne uzupełniające dla osób wymienionych w § 11 ust. 1 rozporządzenia, który określa załącznik Nr 6 do decyzji;
3) listy uczestników szkoleń specjalistycznych, o której mowa w § 12 ust. 2 rozporządzenia, oraz szkoleń specjalistycznych uzupełniających określa załącznik Nr 7 do decyzji;
4) zaświadczenia, wydawanego przez pełnomocników ochrony, potwierdzającego odbycie szkolenia specjalistycznego przez osoby, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia, który określa załącznik Nr 8 do decyzji;
5) zaświadczenia, wydawanego przez pełnomocników ochrony, potwierdzającego odbycie szkolenia specjalistycznego uzupełniającego przez osoby, o których mowa w § 11 ust. 1 rozporządzenia, który określa załącznik Nr 9 do decyzji.

9. Do zaświadczeń, o których mowa w pkt 8 ppkt 4 i 5, stosuje się odpowiednio przepisy pkt 1-3 decyzji.

10. Traci moc decyzja Nr 73/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie dokumentacji szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 102).

11. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

-----------------------------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIKI DO DECYZJI: (dostępne na CD szczegóły w dziale STREFA)

Załącznik nr 1 Rejestr wydanych zaświadczeń

Załącznik nr 2 -  Oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami o ochronie informacji niejawnych

Załącznik nr 3 -  wniosek o zakwalifikowanie na szkolenie specjalistyczne dla administratora systemu / inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego

Załącznik nr 4Wniosek o zakwalifikowanie na szkolenie specjalistyczne dla pełnomocnika i zastępcy pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

Załącznik nr 5Wniosek o zakwalifikowanie na szkolenie specjalistyczne dla kandydatów na stanowiska kierowników kancelarii tajnej i kancelarii tajnej międzynarodowej, zastępców kierowników i inne stanowiska służbowe w kancelariach tajnych i kancelariach tajnych międzynarodowych oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych

Załącznik nr 6Wniosek o zakwalifikowanie na szkolenie specjalistyczne uzupełniające dla kierowników kancelarii tajnej i kancelarii tajnej międzynarodowej, zastępców kierowników i osób zajmujących inne stanowiska służbowe w kancelariach tajnych i kancelariach tajnych międzynarodowych oraz innych niż kancelaria tajna komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych 

Załącznik nr 7 -  Lista uczestników szkolenia specjalistycznego/specjalistycznego uzupełniającego prowadzonego przez służbę kontrwywiadu wojskowego/pełnomocnika ochrony

Załącznik nr 8 -  Zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia specjalistycznego w zakresie ochrony informacji niejawnych

Załącznik nr 9 -  Zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia specjalistycznego uzupełniającego w zakresie ochrony informacji niejawnych