Dz.Urz.MON.2013.338
Dz.Urz.MON.2018.82


DECYZJA Nr 385/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej”

Na podstawie art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852), § 1 pkt 8 lit. a i c oraz § 2 ust. 14 rozporządzenia Rady Ministrów z 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu dostosowania do obowiązujących aktów prawnych oraz w związku ze zmianami struktur organizacyjnych w resorcie obrony narodowej, ustala się, co następuje:


1. Wprowadza się do użytku „Instrukcję o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej”, stanowiącą załącznik do decyzji.
2. Traci moc decyzja Nr 270/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 2002 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej” (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 19, poz. 178, oraz z 2013 r. poz. 210).
3. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
Załączniki (dostępne na CD - szczegóły >>>)