Dz.Urz.MON.2012.85

DECYZJA NR 362/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 30 lipca 2008 r.

w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej „Katalogu formularzy ochrony informacji niejawnych”

 

Na podstawie § 2 pkt 6 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:


1. Z dniem 30 grudnia 2008 r. wprowadza się do użytku w resorcie obrony narodowej „Katalog formularzy ochrony informacji niejawnych”, stanowiący załącznik do decyzji.*

2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

==========================

* „Katalog formularzy ochrony informacji niejawnych” zostanie opublikowana w formie wydawnictwa wojskowego — sygn. OIN 2/2008