DECYZJA NR 271/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 13 czerwca 2007 r.

w sprawie wytycznych dotyczących elektronicznego obiegu korespondencji w resorcie obrony narodowej w celu udostępniania informacji dziennikarzom


Na podstawie § 2 pkt 3 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 11 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.1)), ustala się, co następuje:


1. Wprowadza się wytyczne Ministra Obrony Narodowej w sprawie elektronicznego obiegu korespondencji w resorcie obrony narodowej w celu udostępniania informacji dziennikarzom, stanowiące załącznik do decyzji.

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
 

 

==========================
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 90, poz. 999, z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271,
z 2004 r. Nr 111, poz. 1181 oraz z 2005 r. Nr 39, poz. 377.

 

 

 

Załącznik do decyzji Nr 271/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2007 r.

 

WYTYCZNE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
W SPRAWIE ELEKTRONICZNEGO OBIEGU KORESPONDENCJI W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ W CELU UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DZIENNIKARZOM
1. Wytyczne Ministra Obrony Narodowej w sprawie elektronicznego obiegu korespondencji w resorcie obrony narodowej w celu udostępniania informacji dziennikarzom określają zasady obiegu korespondencji w resorcie obrony narodowej, w związku z koniecznością wypracowywania rzetelnych informacji kierowanych do środków społecznego przekazu.


2. Użyte w wytycznych określenia oznaczają:


1) DPI – Departament Prasowo-Informacyjny;
2) rzecznik MON – rzecznika prasowego Ministra Obrony Narodowej;
3) komórka organizacyjna – Sekretariat Ministra Obrony Narodowej, departament, zarząd, biuro – wchodzące w skład Ministerstwa Obrony Narodowej;
4) jednostka organizacyjna – jednostkę nie wchodzącą w skład Ministerstwa Obrony Narodowej, podległą Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowaną, w tym przedsiębiorstwo państwowe, dla którego jest on organem założycielskim;
5) wniosek o nagranie – wniosek dotyczący umożliwienia dziennikarzowi,
w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.1)), kontaktu z przedstawicielem resortu obrony narodowej – specjalistą w konkretnej dziedzinie, w tym nagrania i publicznego wykorzystania jego wypowiedzi;

3. Wytyczne stosuje się do obiegu informacji pomiędzy DPI, rzecznikiem MON, zespołem prasowym Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz wydziałami prasowymi dowództw rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a komórkami organizacyjnymi lub jednostkami organizacyjnymi w zakresie pytań oraz wniosków o nagranie kierowanych przez dziennikarzy.


4. Wytyczne nie mają zastosowania do przesyłania informacji niejawnych w rozumieniu ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.2)) oraz innych informacji ustawowo chronionych.
 

5. W celu sprawnego reagowania na pytania kierowane przez dziennikarzy wprowadza się zasadę powszechnego wykorzystywania poczty elektronicznej w komórkach organizacyjnych lub jednostkach organizacyjnych.
 

6. Zasadę określoną w pkt 5 stosuje się także w przypadku wniosków o nagranie.
 

7. Komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne używają do korespondencji aktualnych, własnych adresów poczty elektronicznej.
 

8. Komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne, które nie posiadają własnego adresu poczty elektronicznej obowiązane są do dnia 18 czerwca 2007 r. wskazać adres poczty elektronicznej, na który będzie kierowana przedmiotowa korespondencja.
 

9. Adresami poczty elektronicznej wykorzystywanymi przez DPI do przesyłania korespondencji zawierającej pytania i wnioski o nagranie są:


1) dyrektor.dpimon@mon.gov.pl ;

2) rzecznik@mon.gov.pl .
 

10. Adresami poczty elektronicznej wykorzystywanymi przez zespół prasowy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz wydziały prasowe dowództw rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, do przesyłania korespondencji zawierającej pytania i wnioski o nagranie, są odpowiednio:
 

1) rzecznik_sgwp@wp.mil.pl ;

2) rzecznikdwl@army.mil.pl ;

3) rzecznik@sp.mil.pl ;

4) rzecznik@mw.mil.pl .
 

11. Za przygotowanie odpowiedzi na pytania dziennikarzy odpowiadają dyrektorzy (szefowie, dowódcy, komendanci, kierownicy) komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych.
 

12. Odpowiedzi na pytania dziennikarzy należy przesyłać na odpowiedni adres poczty elektronicznej, o której mowa w pkt 9 i pkt 10, bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w terminie 24 godzin od momentu otrzymania wiadomości.
 

13. W przypadku znacznego stopnia złożoności lub tematycznej rozległości pytań dziennikarza i wynikającego z tego braku możliwości przygotowania odpowiedzi w terminie określonym w pkt 12, należy sporządzić wstępny projekt odpowiedzi i przesłać go na odpowiedni adres poczty elektronicznej, o której mowa w pkt 9 i pkt 10. Ostateczną odpowiedź należy przygotować i przesłać, bez zbędnej zwłoki, w terminie kolejnych 24 godzin.


14. W związku z przesłanym pocztą elektroniczną wnioskiem o nagranie dyrektorzy (szefowie, dowódcy, komendanci, kierownicy) właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych lub jednostek organizacyjnych zobowiązani są do wyznaczenia merytorycznie przygotowanego przedstawiciela, który udzieli dziennikarzowi stosownej wypowiedzi.


15. Wypowiedź, o której mowa w pkt 14, powinna odnosić się wyłącznie do przypadków, gdy dziennikarz zainteresowany jest szczegółami związanymi z działalnością poszczególnych komórek organizacyjnych lub jednostek organizacyjnych. Wypowiedz nie powinna ingerować w zakres kompetencji rzecznika MON.


==========================

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 90, poz. 999, z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271,
z 2004 r. Nr 111, poz. 1181 oraz z 2005 r. Nr 39, poz. 377.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600.