DECYZJA NR 278/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 15 października 2003 r.

w sprawie sprawdzenia prawidłowości oznaczenia klauzulami tajności dokumentów zawierających informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową, wytworzonych przed dniem 10 maja 1990r.

Na podstawie § 2 pkt 6 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996r. W sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (dz. U. Nr 94, poz. 426) ustalam co następuje:

1. Kierownicy (dyrektorzy, szefowie, dowódcy, komendanci) jednostek i komórek organizacyjnych resortu obrony narodowej, zwani dalej „kierownikami”.

1) powołają w podległych sobie jednostkach i komórkach organizacyjnych zespoły robocze, pod przewodnictwem pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych, które dokonają sprawdzenia przechowywanych dokumentów zawierających informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową, wytworzonych przed dniem 10 maja 1990 roku, zwanych dalej „dokumentami”;

2) na podstawie przedstawionych przez zespoły robocze wykazów:

a) dokonają oceny prawidłowości oznaczenia klauzulami tajności wytworzonych w jednostce organizacyjnej dokumentów, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 1999r. W sprawie sposobu oznaczania materiałów, w tym klauzulami tajności, oraz sposobu umieszczania klauzul na tych materiałach (Dz. U. Nr 18, poz. 167 oraz z 2001r. Nr 121, poz. 305),

b) w odniesieniu do dokumentów, które zostały wytworzone w innych jednostkach i komórkach organizacyjnych – zwrócą się do właściwych kierowników lub ich następców prawnych o przekazania informacji dotyczących aktualnych klauzul tych dokumentów;

3) spowodują:

a) naniesienia klauzul tajności na dokumentach, stosowanie do „Wykazu rodzajów informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową”, stanowiącego załącznik Nr 1 do ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. O ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. Z późn. Zm.),

b) niezwłoczne przekazanie dokumentów, do właściwego archiwum wojskowego, jeżeli posiadają wartość archiwalną, albo ich zniszczenie, jeżeli zostały zakwalifikowane do właściwej kategorii;

4) złożą – w terminie do dnia 28 lutego 2004r. – swoim bezpośrednim przełożonym meldunek o realizacji zadań nałożonych niniejszą decyzją.

2. Członkowie zespołów roboczych powinni posiadać poświadczenia bezpieczeństwa odpowiednie do klauzul sprawdzanych dokumentów.

3. Kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych wymienieni z 1 8 ust. 3 decyzji 182/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2000r. W sprawie sprawowania nadzoru nad ochroną informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej (Dz. Rozk. MON z 2000r., poz. 112 oraz Dz. Urz. MON z 2002r. Nr 25, poz. 219) – w terminie do dnia 15 marca 2004r. – złożą Ministrowi Obrony Narodowej, za pośrednictwem Szefa Wojskowych Służb Informacyjnych, zbiorcze meldunki o wykonaniu niniejszej decyzji.

4. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.