DECYZJA Nr 100/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 6 czerwca 2000 r.

w sprawie jednostki certyfikującej właściwej w Ministerstwie Obrony Narodowej do certyfikacji wyrobów o przeznaczeniu specjalnym, służących do ochrony informacji niejawnych

Na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1994 r. w sprawie zakresu i trybu stosowania przepisów ustawy o badaniach i certyfikacji do wyrobów produkowanych w kraju i importowanych wyłącznie na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, a także właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 80, poz. 370 i z 1998 r. Nr 53, poz. 330) oraz wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95) potrzeb, zarządza się, co następuje:

§ 1
1. Jednostką certyfikującą właściwą w Ministerstwie Obrony Narodowej do prowadzenia certyfikacji wyrobów produkowanych w kraju i importowanych wyłącznie na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa jest - utworzona w tym celu, na podstawie odrębnych przepisów - Jednostka Certyfikująca Wyroby działająca w Wojskowych Służbach Informacyjnych.

2. Badania wyrobów o przeznaczeniu specjalnym, służących do ochrony informacji niejawnych, będą wykonywane w akredytowanych laboratoriach badawczych.

3. Organizację wewnętrzną, i zakres zadań Jednostki Certyfikującej Wyroby określi Szef Wojskowych Służb Informacyjnych.

4. Szef Wojskowych Służb Informacyjnych spowoduje spełnienie wymagań akredytacyjnych Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji dotyczących zasad działania podległej jednostki certyfikującej.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Obrony Narodowej: /-/ Janusz ONYSZKIEWICZ

W porozumieniu:

Dyrektor Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji:

/-/ mgr inż. Wojciech HENRYKOWSKI