D.U-4.22.3.1

DECYZJA Nr 36/Log./P4

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 maja 20015 roku 

w sprawie wprowadzenia do użytku
"Instrukcji o gospodarowaniu sprzętem informatyki i oprogramowaniem w resorcie obrony narodowej"
DU-4.22.3.1

   

 

Na podstawie § 1 pkt 8 lit. a, c, d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 i z 2014 r., poz. 933) i § 2 ust. 1 pkt 11 decyzji Nr 435/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2013 r. poz. 390) oraz decyzji Nr 42/Log./P4 Ministra Obrony Narodowej z dnia 02 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej „Zasad opracowywania dokumentów logistycznych w resorcie obrony narodowej, DA-04” ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się do użytku „Instrukcję o gospodarowaniu sprzętem informatyki i oprogramowaniem w resorcie obrony narodowej” DU-4.22.3.1, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji.

2. Decyzja nie dotyczy Służby Wywiadu Wojskowego.

3. Traci moc decyzja Nr 97/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 marca 2009 r. (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 74) w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji prowadzenia gospodarki materiałowo - technicznej sprzętem informatyki i oprogramowaniem w resorcie obrony narodowej” (sygn. Dep. IiT. 1/2009).

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.


ZAŁĄCZNIK - "Instrukcja o gospodarowaniu sprzętem informatyki i oprogramowaniem w resorcie obrony narodowej" /dostępna na płycie CD, patrz dział STREFA/