Dz.U.01.66.670

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRÓW OBRONY NARODOWEJ ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI


z dnia 8 czerwca 2001 r.

w sprawie w sprawie organów wojskowych właściwych do wydawania pozwoleń na broń żołnierzom zawodowym


Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549 i z 2001 r. Nr 27, poz. 298) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 
Rozporządzenie określa organy wojskowe właściwe do: 
1) wydawania pozwoleń na broń żołnierzom zawodowym, zwanym dalej "żołnierzami", 
2) kontroli wykonywania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, zwanej dalej "ustawą", przez żołnierzy, którzy uzyskali pozwolenie na broń, 
3) prowadzenia rejestru, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy. 

§ 2. 
1. Organami wojskowymi właściwymi do wydawania żołnierzom pozwoleń na broń są komendanci oddziałów Żandarmerii Wojskowej, właściwi ze względu na miejsce stałego zamieszkania żołnierza. 
2. Organem wojskowym wyższego stopnia, właściwym do rozpatrywania odwołań wniesionych od decyzji organów, o których mowa w ust. 1, jest Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej. 

§ 3. 
Organami wojskowymi właściwymi do kontroli wykonywania przez żołnierzy posiadających pozwolenie na broń obowiązków wynikających z przepisów ustawy są komendanci oddziałów Żandarmerii Wojskowej, o których mowa w § 2 ust. 1, lub komendanci oddziałów Żandarmerii Wojskowej właściwi ze względu na miejsce pełnienia służby wojskowej przez żołnierza. 

§ 4. 
Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej prowadzi rejestr żołnierzy posiadających pozwolenia na broń. 

§ 5. 
1. Organem wojskowym właściwym w sprawach wydawania pozwoleń na broń żołnierzom pełniącym służbę wojskową w jednostkach wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych jest dowódca Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych rozpatruje odwołania wniesione od decyzji organu wojskowego, o którym mowa w ust. 1. 
3. Organami wojskowymi właściwymi do kontroli wykonywania przez żołnierzy, o których mowa w ust. 1, obowiązków wynikających z przepisów ustawy są: dowódca Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendant Samodzielnego Oddziału Żandarmerii Wojskowej przy Dowództwie Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
4. Komendant Samodzielnego Oddziału Żandarmerii Wojskowej przy Dowództwie Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzi rejestr żołnierzy posiadających pozwolenie na broń, o których mowa w ust. 1. 

§ 6. 
Traci moc rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie określenia organów wojskowych właściwych do wydawania pozwoleń na broń żołnierzom zawodowym (Dz. U. Nr 49, poz. 576). 

§ 7. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.