Dz.Urz.MON.2016.61

DECYZJA Nr 108/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 21 kwietnia 2016 roku 

w sprawie trybu wprowadzania jednolitego rzeczowego wykazu akt w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

   

 

Na podstawie § 2 pkt 13 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.
Kierownicy jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wprowadzają w tych jednostkach organizacyjnych, z zastrzeżeniem § 2, jednolity rzeczowy wykaz akt, zwany dalej „wykazem akt”.

§ 2.
1. Dla wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień jeden wspólny wykaz akt wprowadza Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

2. Dla jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej jeden wspólny wykaz akt wprowadza Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej.

§ 3.
Elementy i wzór budowy wykazu akt określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wydane na podstawie art. 5 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1446).

§ 4.
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 1, wprowadzają wykazy akt w porozumieniu z dyrektorem właściwego archiwum.

2. Wykazy akt, o których mowa w § 2, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej wprowadzają w porozumieniu z dyrektorem Centralnego Archiwum Wojskowego.

§ 5.
1. Ocena wykazu akt przez dyrektora właściwego archiwum następuje na podstawie wniosku kierownika jednostki organizacyjnej.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej do wniosku dołącza wykaz akt oraz kopię regulaminu organizacyjnego lub szczegółowego zakresu działania jednostki organizacyjnej.

3. Na podstawie przesłanej dokumentacji dyrektor archiwum ocenia poprawność formalną i merytoryczną oraz kompletność wykazu akt.

4. W przypadku braku zastrzeżeń dyrektor właściwego archiwum akceptuje wykaz akt i odsyła go do wnioskodawcy.

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, dyrektor właściwego archiwum odsyła wykaz akt do wnioskodawcy wraz ze stosownymi zaleceniami.

6. Kierownik jednostki organizacyjnej opracowuje nowy wniosek i wykaz akt, uwzględniając wydane zalecenia i przedstawia go dyrektorowi właściwego archiwum.

7. W przypadku zastrzeżeń wobec przyczyn braku akceptacji wykazu akt przez dyrektora właściwego archiwum kierownik jednostki organizacyjnej może zwrócić się o opinię do dyrektora Centralnego Archiwum Wojskowego. Opinia dyrektora Centralnego Archiwum Wojskowego jest wiążąca.

§ 6.
1. Kierownik jednostki organizacyjnej wprowadza zmiany w wykazie akt, jeżeli w działalności jednostki organizacyjnej pojawiają się nowe zadania a klasy w wykazie akt nie odpowiadają nowej dokumentacji.

2. Przepisy § 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

§ 7.
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych wprowadzą wykazy akt, opracowane w oparciu o przepisy, o których mowa w § 3, w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.

2. Do czasu wprowadzenia wykazów akt, o których mowa w ust. 1, obowiązują dotychczasowe wykazy akt.

§ 8.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.