Dz.Urz.MON.2016.118
Dz.Urz.MON.2018.39
Dz.Urz.MON.2018.142

ZARZĄDZENIE Nr 19/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 30 czerwca 2016 roku 

w sprawie organizacji archiwów wyodrębnionych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz zakresu ich działania

   

Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1446 oraz z 2016 r. poz. 352) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. W dziale administracji rządowej obrona narodowa działalność archiwalną prowadzi wojskowa sieć archiwalna, którą tworzą archiwa wyodrębnione:
1) Centralne Archiwum Wojskowe, które wchodzi w skład Wojskowego Biura Historycznego;
2) uchylony
3) uchylony
4) Archiwum Wojskowe w Toruniu z oddziałem zamiejscowym w Gdyni;
5) Archiwum Wojskowe w Oleśnicy;
6) archiwa jednostek organizacyjnych:
a) Archiwum Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
b) Archiwum Służby Wywiadu Wojskowego,
c) Archiwum Żandarmerii Wojskowej,
d) Archiwum Agencji Mienia Wojskowego,
e) Archiwum Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,
f) Archiwum Narodowego Centrum Kryptologii,
g) Archiwum Inspektoratu Ministerstwa Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Lotów,
h) archiwa uczelni wojskowych,
i) archiwa instytutów badawczych, nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej,
j) archiwa regionalnych baz logistycznych,
k) archiwa wojskowych oddziałów gospodarczych i jednostek organizacyjnych będących oddziałami gospodarczymi dla innych jednostek organizacyjnych.

2. Dopuszcza się, ze względów organizacyjnych, tworzenie jednego archiwum dla kilku jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 6 lit. e, j i k, na wniosek ich przełożonego, w porozumieniu z dyrektorem Wojskowego Biura Historycznego, za zgodą Ministra Obrony Narodowej.

§ 2.
Przedsięwzięcia dotyczące formowania, przeformowania i rozformowania archiwów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-5, oraz przedsięwzięcia odnoszące się do zmiany struktury organizacyjnej jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 6, następują według odrębnych przepisów.

§ 3.
1. Wojskowe Biuro Historyczne podlega Ministrowi Obrony Narodowej.

2. Nadzór nad wojskową siecią archiwalną, z wyłączeniem archiwów utworzonych w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego, sprawuje osoba, której bezpośrednio podporządkowane jest Wojskowe Biuro Historyczne na podstawie odrębnych przepisów.

3. Archiwum Wojskowe w Toruniu z oddziałem zamiejscowym w Gdyni oraz Archiwum Wojskowe w Oleśnicy podlegają Dyrektorowi Wojskowego Biura Historycznego.

4. Archiwa wyodrębnione Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego podlegają odpowiednio Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szefowi Służby Wywiadu Wojskowego, którzy kierują nimi przez wyznaczone osoby.

5. Archiwa wyodrębnione jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 6 lit. c-k, podlegają kierownikom tych jednostek, którzy kierują nimi przez wyznaczone osoby.

§ 4.
Do zakresu działania Centralnego Archiwum Wojskowego, które wchodzi w skład Wojskowego Biura Historycznego, należy w szczególności:
1) kształtowanie zasobu archiwalnego w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, a w szczególności w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1, z wyłączeniem archiwum Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz archiwum Służby Wywiadu Wojskowego;
2) projektowanie rozwiązań systemowych dotyczących organizacji i funkcjonowania wojskowej sieci archiwalnej;
3) prowadzenie nadzoru nad działalnością archiwalną dotyczącą dokumentacji powstającej w kontyngentach, przedstawicielstwach i misjach wojskowych funkcjonujących poza granicami kraju oraz jej gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, opracowanie, zabezpieczenie i udostępnianie, z wyłączeniem dokumentacji dotyczącej realizacji zadań Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
4) gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, opracowanie, zabezpieczenie i udostępnianie materiałów archiwalnych należących do zasobu Centralnego Archiwum Wojskowego;
5) kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1, z wyłączeniem Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego;
6) prowadzenie szkoleń z zakresu postępowania z dokumentacją oraz z zakresu gromadzenia, ewidencjonowania, przechowywania, opracowania, zabezpieczenia i udostępniania materiałów archiwalnych w wojskowej sieci archiwalnej;
7) opracowywanie projektów resortowych aktów prawnych w sprawach działalności archiwalnej;
8) opracowywanie projektów aktów prawnych w sprawach organizacji wojskowej sieci archiwalnej;
9) opiniowanie projektów aktów prawnych w sprawach działalności archiwalnej, a w szczególności mających wpływ na organizację i zakres działania archiwów wyodrębnionych i archiwów wyodrębnionych jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 1;
10) popularyzacja wiedzy o materiałach archiwalnych i archiwach oraz prowadzenie działalności informacyjnej;
11) wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i reprodukcji przechowywanych materiałów archiwalnych oraz zaświadczeń na podstawie tych materiałów.

§ 5.
Do zakresu działania archiwów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2-5 należy w szczególności:
1) kształtowanie zasobu archiwalnego, zgodnie z wytycznymi Dyrektora Wojskowego Biura Historycznego w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych;
2) gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, opracowanie, zabezpieczanie i udostępnianie materiałów archiwalnych;
3) popularyzacja wiedzy o materiałach archiwalnych oraz prowadzenie działalności informacyjnej;
4) wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i kopii przechowywanych materiałów oraz zaświadczeń na podstawie tych materiałów;
5) gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, zabezpieczenie i udostępnianie dokumentacji powstałej w kontyngentach, przedstawicielstwach i misjach wojskowych funkcjonujących poza granicami kraju, z wyłączeniem dokumentacji dotyczącej realizacji zadań Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

§ 6.
1. Do zakresu działania archiwów utworzonych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 6 lit. a i b należy w szczególności:
1) kształtowanie zasobu archiwalnego w jednostkach podległych Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Szefowi Służby Wywiadu Wojskowego;
2) gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, opracowanie, zabezpieczanie i udostępnianie materiałów archiwalnych oraz dokumentacji niearchiwalnej wytworzonej i zgromadzonej w toku ich działalności w kraju i za granicą;
3) wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i kopii przechowywanych materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej oraz zaświadczeń na podstawie tych materiałów.

2. Do zakresu działania archiwów utworzonych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust.1 pkt 6 lit. c-k należy w szczególności:
1) gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie materiałów archiwalnych wytworzonych i zgromadzonych w toku ich działalności;
2) wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i kopii przechowywanych materiałów oraz zaświadczeń na podstawie tych materiałów.

§ 7.
Jednostki organizacyjne, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 6 lit. j i k, przekazują materiały archiwalne do Centralnego Archiwum Wojskowego, które wchodzi w skład Wojskowego Biura Historycznego, po ustaniu przyczyn uzasadniających ich dalsze przechowywanie, nie później jednak niż po upływie 25 lat od daty ich wytworzenia.

§ 8.
Jednostki organizacyjne, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 6 lit. e-k, dostosują struktury organizacyjne do prowadzenia działalności archiwalnej w toku prowadzenia działalności organizacyjno-etatowej oraz w ramach posiadanych środków finansowych.

§ 9.
Jednostki organizacyjne, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. e-g, j i k dostosują struktury organizacyjne do prowadzenia działalności archiwalnej w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 10.
Traci moc zarządzenie Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie organizacji archiwów wyodrębnionych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz zakresu ich działania (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 6).

§ 11.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.