Dz.U.2001.157.1855 
Dz.U.2008.147.935

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 grudnia 2001 r. 

w sprawie szczegółowych czynności wojskowych organów porządkowych wchodzących w skład służby wewnętrznej jednostki wojskowej


Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych. 

§ 2. 
Do zakresu działania oficera dyżurnego jednostki wojskowej i jego pomocnika należy: 
1) kontrolowanie przestrzegania porządku i dyscypliny wojskowej przez żołnierzy na terenie jednostki wojskowej, 
2) decydowanie co do dalszego postępowania wobec żołnierzy, którzy naruszyli porządek i dyscyplinę wojskową, 
3) decydowanie o użyciu środków niezbędnych do utrzymania wśród żołnierzy porządku i dyscypliny wojskowej, 
4) decydowanie o sposobie postępowania w przypadku zamachu na obiekty jednostki wojskowej, 
4a) decydowanie o dalszym postępowaniu wobec doprowadzanych żołnierzy, którzy naruszyli dyscyplinę wojskową lub porządek publiczny albo przepisy porządkowe obowiązujące w miejscach publicznych,
5) kontrolowanie pełnienia służby wewnętrznej przez wyznaczonych do niej żołnierzy, 
6) kontrolowanie żołnierzy wykonujących zadania służby patrolowej, konwojowej, asystencyjnej oraz pododdziałów regulacji ruchu. 

§ 3.
Do zakresu działania komendanta i profosa izby zatrzymań jednostki wojskowej należy: 
1) przyjmowanie i zwalnianie z izby zatrzymań żołnierzy osadzonych oraz prowadzenie ich ewidencji, 
2) przechowywanie dokumentów dotyczących pobytu żołnierzy w izbach zatrzymań oraz rzeczy osobistych żołnierzy, złożonych do depozytu, 
3) nadzorowanie osadzonych żołnierzy. 

§ 4. 
Do zakresu działania warty wewnętrznej jednostki wojskowej należy ochrona i obrona obiektów jednostki wojskowej oraz wystawianie posterunków honorowych. 

§ 5. 
Do zakresu działania pododdziału alarmowego jednostki wojskowej należy: 
1) doraźna ochrona i obrona obiektów jednostki wojskowej, 
2) udział w likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska, 
3) interweniowanie w przypadku naruszenia porządku lub dyscypliny wojskowej albo szczególnego zakłócenia bezpieczeństwa lub porządku publicznego przez żołnierzy na terenie jednostki wojskowej. 

§ 6. 
Do zakresu działania wojskowych organów porządkowych, o których mowa w art. 45 ust. 2 ustawy, należy w zakresie służby: 

1) patrolowej: 

a) kontrolowanie przestrzegania porządku i dyscypliny wojskowej, 
b) interweniowanie w przypadku naruszenia porządku lub dyscypliny wojskowej, 
c) zabezpieczanie uroczystości państwowych i wojskowych na terenie jednostki wojskowej, 
d) wykonywanie innych zadań nakazanych przez dowódcę jednostki wojskowej, 

2) konwojowej: 

a) doprowadzanie żołnierzy z miejsca ich zatrzymania do jednostki wojskowej, 
b) ochrona przewożonych osób, mienia, środków płatniczych i dokumentów, 

3) asystencyjnej - wykonywanie czynności określonych w odrębnych przepisach. 

§ 7. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.