Dz.U.2004.52.520
Dz.U.2008.41.247

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA
OBRONY NARODOWEJ

z dnia 18 marca 2004 r.

w sprawie wyjazdów za granicę żołnierzy zawodowych w celach niezwiązanych ze służbą wojskową


Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa tryb informowania przez żołnierzy zawodowych dowódców jednostek wojskowych o zamiarze wyjazdu i pobytu za granicą w celach niezwiązanych z zawodową służbą wojskową oraz postępowanie w sprawach wydawania przez tych dowódców zakazu wyjazdu za granicę.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
2) dowódcy jednostki wojskowej - należy przez to rozumieć dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy zajmuje stanowisko służbowe lub do której został skierowany w ramach pełnienia zawodowej służby wojskowej w rezerwie kadrowej albo w dyspozycji.

§ 3.
1. Pisemną informację o zamiarze wyjazdu i pobytu za granicą, zwaną dalej "informacją", o której mowa w art. 59 ust. 1 ustawy, żołnierz zawodowy przedstawia dowódcy jednostki wojskowej za pośrednictwem kancelarii jednostki wojskowej.

2. W informacji żołnierz zawiera:
1) wskazanie zamierzonego miejsca i czasu pobytu za granicą;
2) określenie celu wyjazdu.

3. Informację żołnierz zawodowy składa na co najmniej siedem dni przed planowanym terminem przekroczenia granicy.

4. Żołnierz zawodowy zajmujący stanowisko służbowe dowódcy jednostki wojskowej informację składa w kancelarii jednostki wojskowej bezpośredniego przełożonego.

§ 4.
W przypadku wyjazdów w ramach małego ruchu granicznego w informacji żołnierz zawodowy podaje jednorazowo wyjazdy planowane w ciągu całego roku kalendarzowego.

§ 5.
1. Zakaz wyjazdu, o którym mowa w art. 59 ust. 2 ustawy, dowódca jednostki wojskowej wydaje w formie decyzji, którą doręcza się żołnierzowi zawodowemu, nie później niż na trzy dni przed planowanym terminem wyjazdu tego żołnierza za granicę.

2. Dowódca jednostki wojskowej przed wydaniem decyzji o zakazie wyjazdu żołnierza zawodowego za granicę może zwrócić się o wydanie opinii do właściwej jednostki organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, dotyczący wyjazdu w ramach małego ruchu granicznego, dowódca jednostki wojskowej określa w miesiącach.

§ 6.
1. Odwołanie od decyzji zakazu wyjazdu i pobytu za granicą żołnierz zawodowy wnosi, z pominięciem drogi służbowej, do bezpośredniego przełożonego dowódcy jednostki wojskowej, który wydał kwestionowaną decyzję.
2. Przełożony dowódcy jednostki wojskowej, o którym mowa w ust. 1, rozpatruje odwołanie w terminie nie później niż na dzień przed planowanym terminem wyjazdu żołnierza zawodowego za granicę.

§ 7.
1. W przypadku nieodbycia zgłoszonego wyjazdu zagranicznego żołnierz zawodowy jest obowiązany powiadomić o tym fakcie dowódcę jednostki wojskowej.

2. Powiadomienia nie realizuje się w przypadku wyjazdów w ramach małego ruchu granicznego.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.1)


________
1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie zasad i trybu uzyskiwania przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą oraz właściwości organów wojskowych w tych sprawach (Dz. U. Nr 89, poz. 444, z 1995 r. Nr 50, poz. 272 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 430), które traci moc, w zakresie uregulowanym w rozporządzeniu, z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.