Dz.U.2004.246.2470

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 5 listopada 2004 r.

w sprawie trybu udzielania żołnierzom w czynnej służbie wojskowej zezwoleń na rozpowszechnianie rezultatów ich działalności naukowej, literackiej, artystycznej lub publicystycznej, zawierających informacje niejawne

 

Na podstawie art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Minister Obrony Narodowej wydaje zezwolenie na rozpowszechnianie rezultatów działalności naukowej, literackiej, artystycznej lub publicystycznej żołnierza, zawierających informacje niejawne, na pisemny wniosek, zwany dalej "wnioskiem", tego żołnierza, redaktora naczelnego, wydawcy, przedsiębiorcy albo dowódcy jednostki wojskowej, zwanych dalej "wnioskodawcami".

§ 2.

 1. Wnioskodawca składa wniosek do Ministra Obrony Narodowej za pośrednictwem pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw ochrony informacji niejawnych.
2. Wniosek zawiera:
 

1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy;
2) nazwę jednostki lub komórki organizacyjnej, w której żołnierz pełni czynną służbę wojskową;
3) przedmiot działalności naukowej, literackiej, artystycznej lub publicystycznej żołnierza, ze wskazaniem elementów zawierających informacje niejawne;
4) sposób i warunki rozpowszechniania działalności, o której mowa w pkt 3.

§ 3.

 1. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do spraw ochrony informacji niejawnych może żądać od wnioskodawcy uzupełnienia wniosku, w szczególności przez przedstawienie całości lub części rezultatów działalności naukowej, literackiej, artystycznej lub publicystycznej żołnierza, zawierających informacje niejawne.
2. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do spraw ochrony informacji niejawnych przekazuje Ministrowi Obrony Narodowej wniosek wraz ze swoją opinią w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 4.

 1. Minister Obrony Narodowej wydaje decyzję w sprawie zezwolenia lub odmowy zezwolenia na rozpowszechnianie rezultatów działalności naukowej, literackiej, artystycznej lub publicystycznej żołnierza w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia złożenia wniosku.
2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, przekazuje się wnioskodawcy oraz pełnomocnikowi Ministra Obrony Narodowej do spraw ochrony informacji niejawnych. Jeżeli wniosek złożył redaktor naczelny, wydawca, przedsiębiorca albo dowódca jednostki wojskowej, decyzję przekazuje się także zainteresowanemu żołnierzowi.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)


________
1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 lipca 1992 r. w sprawie trybu uzyskiwania przez żołnierzy zezwolenia na rozpowszechnianie rezultatów swojej działalności naukowej, literackiej, artystycznej lub publicystycznej, zawierających wiadomości stanowiące tajemnicę państwową lub służbową (Dz. U. Nr 58, poz. 287), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 17 ustawy z dnia 29 października 2003 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203).