Dz.U.03.135.1271

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA
OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 lipca 2003 r.

w sprawie postępowania w razie wnoszenia napojów alkoholowych na teren obiektów wojskowych oraz wysokości opłaty za przechowywanie napojów alkoholowych w depozycie

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe zasady i tryb postępowania z napojami alkoholowymi wnoszonymi na teren obiektów zajmowanych przez organy wojskowe, jak również obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych, zwanych dalej "jednostkami wojskowymi";
2) wysokość opłat za przechowywanie napojów alkoholowych w depozycie.

§ 2.
Do depozytu napojów alkoholowych przyjmuje się napoje alkoholowe tylko w oryginalnych naczyniach zamkniętych.

§ 3.
1. W biurze przepustek (w razie potrzeby również w innym widocznym miejscu) należy umieścić informację o zakazie wnoszenia napojów alkoholowych oraz o rygorach w razie niezastosowania się do tego zakazu.
2. Dyżurny biura przepustek lub oficer dyżurny (inspekcyjny) albo inna osoba pełniąca służbę dyżurną, wyznaczona przez dowódcę jednostki wojskowej, może odmówić wpuszczenia na teren jednostki wojskowej osoby, w stosunku do której powziął podejrzenie, że wbrew zakazowi wnosi napoje alkoholowe, chyba że przeprowadzona na żądanie tej osoby kontrola nie potwierdzi podejrzenia.
3. Osobę, o której mowa w ust. 2, należy pouczyć o prawie żądania przeprowadzenia kontroli.

§ 4.
1. Osobie, która przekazała napoje alkoholowe do depozytu, wydaje się pokwitowanie przyjęcia alkoholu do depozytu, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. Jeżeli alkohol został przekazany do depozytu przez dyżurnego biura przepustek, oficera dyżurnego (inspekcyjnego) albo inną osobę pełniącą służbę dyżurną, dowódcę pododdziału lub patrol Żandarmerii Wojskowej, pokwitowanie wydaje się osobie, której został on odebrany.

§ 5.
Napoje alkoholowe przyjęte do depozytu odnotowuje się w ewidencji depozytów napojów alkoholowych, której wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 6.
Za każdą dobę przechowywania jednego opakowania (pojemnika) napoju alkoholowego w depozycie pobiera się opłatę w wysokości 0,5 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

§ 7.
1. Wydanie napoju alkoholowego z depozytu, z zastrzeżeniem § 9, następuje za zwrotem pokwitowania, o którym mowa w § 4 ust. 1, po wniesieniu opłaty wyliczonej zgodnie z § 6.
2. Zwrócone pokwitowanie przechowuje się w jednostce wojskowej przez okres roku.
3. Dowodem wniesienia opłaty za przechowanie alkoholu w depozycie jest pokwitowanie, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 8.
1. Napój alkoholowy odebrany żołnierzowi zakwaterowanemu na terenie jednostki wojskowej może być zwrócony odpowiednio, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1:
1) żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe - po zakończeniu ćwiczeń;
2) żołnierzom służby zasadniczej - po zwolnieniu ze służby wojskowej;
3) kandydatom na żołnierzy zawodowych - przed wyjazdem na urlop wypoczynkowy lub inny urlop.
2. W przypadku przeniesienia żołnierza do innej jednostki wojskowej odebrany mu alkohol pozostaje w depozycie, do którego został złożony.

§ 9.
1. Jeżeli wskutek nieodebrania napoju alkoholowego z depozytu wysokość opłaty przekracza jego wartość, depozyt podlega likwidacji na podstawie przepisów o likwidacji niepodjętych depozytów.
2. Przepisy § 3 i 4 oraz § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 50, poz. 449) stosuje się odpowiednio.

§ 10.
1. W przypadku, o którym mowa w § 9, dowódca jednostki wojskowej, co najmniej raz w roku, zwraca się o wszczęcie postępowania likwidacyjnego do naczelnika właściwego miejscowo urzędu skarbowego, będącego organem likwidacyjnym.
2. Przekazanie napojów alkoholowych z depozytu do organu likwidacyjnego następuje na podstawie protokołu.

§ 11.
Wpływy z tytułu opłat określonych w § 6 podlegają odprowadzeniu na rachunek dochodów budżetu państwa.

§ 12.
Dowódca jednostki wojskowej jest obowiązany:
1) zapewnić odpowiednie przechowywanie napojów alkoholowych w depozycie, a także właściwe prowadzenie ewidencji depozytów;
2) wyznaczyć osobę odpowiedzialną za:
a) przyjmowanie i wydawanie napojów alkoholowych z depozytu, a także prowadzenie ewidencji depozytów alkoholowych,
b) przygotowywanie raz na kwartał zestawienia depozytów, co do których ustalono, że wysokość opłaty, o której mowa w § 6, przekracza wartość depozytu.

§ 13.
Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w razie wnoszenia napojów alkoholowych na teren obiektów wojskowych (Dz. U. Nr 25, poz. 104 oraz z 1994 r. Nr 130, poz. 653).

§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 

ZAŁĄCZNIKI

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1


 

WZÓR


 

....................       .........., dnia ........... 
(pieczęć nagłówkowa 
jednostki wojskowej) 


 

POKWITOWANIE Nr ......./20......
przyjęcia alkoholu do depozytu


 

W dniu ..... przyjęto do depozytu od .......................... 
                  (stopień wojskowy, imię i 
               nazwisko oraz adres zamieszkania) 
............................................................... 
alkohol ....................................................... 
     (rodzaj i ilość opakowań lub pojemników oraz gatunek 
             alkoholu) 
............................................................... 


 

  Pokwitowanie otrzymałem 
...........................    ............................ 
  (data i podpis osoby       (stanowisko, st. wojskowy, 
  składającej depozyt)      imię i nazwisko oraz podpis 
                  osoby przyjmującej depozyt) 


 

POUCZENIE


 

  1.  Za każdy dzień przechowywania napojów alkoholowych w depozycie pobiera się opłatę za jedno opakowanie (pojemnik) w wysokości 0,5 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
  2.  Jeżeli wskutek nieodebrania napoju alkoholowego z depozytu wysokość opłaty przekracza jego wartość, depozyt podlega likwidacji na podstawie przepisów o likwidacji niepodjętych depozytów.


 

ZAŁĄCZNIK Nr 2


 

WZÓR


 

EWIDENCJA DEPOZYTÓW ALKOHOLOWYCH
W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ .........


 

Lewa strona


 

 
.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
 
 
| Lp. | Data i   | Stopień wojskowy, imię i nazwisko | Ilość, rodzaj i     | Numer pokwitowania  | Stanowisko, stopień     | 
 
 
|   | godzina   | oraz adres zamieszkania      | szacunkowa wartość    | wydanego       | wojskowy, imię i nazwisko  | 
 
 
|   | przyjęcia  | składającego depozyt        | alkoholu złożonego do  | składającemu depozyt | oraz podpis osoby      | 
 
 
|   | depozytu  |                  | depozytu         |           | przyjmującej depozyt     | 
 
 
|-----.-------------.------------------------------------.--------------------------.----------------------.------------------------------| 
 
 
| 1  | 2      | 3                 | 4            | 5          | 6              | 
 
 
|-----.-------------.------------------------------------.--------------------------.----------------------.------------------------------| 
 
 
|   |       |                  |             |           |               | 
 
 
|   |       |                  |             |           |               | 
 
 
|   |       |                  |             |           |               | 
 
 
|-----.-------------.------------------------------------.--------------------------.----------------------.------------------------------| 
 
 
|   |       |                  |             |           |               | 
 
 
|   |       |                  |             |           |               | 
 
 
|   |       |                  |             |           |               | 
 
 
|-----.-------------.------------------------------------.--------------------------.----------------------.------------------------------| 
 
 
|   |       |                  |             |           |               | 
 
 
|   |       |                  |             |           |               | 
 
 
|   |       |                  |             |           |               | 
 
 
|-----.-------------.------------------------------------.--------------------------.----------------------.------------------------------| 
 
 
|   |       |                  |             |           |               | 
 
 
|   |       |                  |             |           |               | 
 
 
|   |       |                  |             |           |               | 
 
 
.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
 


 

Prawa strona


 

 
.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
 
 
| Data i    | Liczba dni | Kwota przyjętej | Stopień wojskowy, imię i  | Stanowisko, stopień    | Data przekazania | Uwagi    | 
 
 
| godzina    | przechowywa| opłaty za    | nazwisko, podpis oraz   | wojskowy, imię i nazwisko | depozytu     |       | 
 
 
| wydania    | nia    | przechowywanie | adres zamieszkania osoby  | oraz podpis osoby     | organowi     |       | 
 
 
| depozytu   | depozytu  | depozytu    | odbierającej depozyt    | wydającej depozyt     | likwidacyjnemu  |       | 
 
 
|---------------.------------.-----------------.----------------------------.----------------------------.------------------.-------------| 
 
 
| 7       | 8     | 9        | 10             | 11             | 12        | 13     | 
 
 
|---------------.------------.-----------------.----------------------------.----------------------------.------------------.-------------| 
 
 
|        |      |         |              |              |         |       | 
 
 
|        |      |         |              |              |         |       | 
 
 
|        |      |         |              |              |         |       | 
 
 
|---------------.------------.-----------------.----------------------------.----------------------------.------------------.-------------| 
 
 
|        |      |         |              |              |         |       | 
 
 
|        |      |         |              |              |         |       | 
 
 
|        |      |         |              |              |         |       | 
 
 
|---------------.------------.-----------------.----------------------------.----------------------------.------------------.-------------| 
 
 
|        |      |         |              |              |         |       | 
 
 
|        |      |         |              |              |         |       | 
 
 
|        |      |         |              |              |         |       | 
 
 
|---------------.------------.-----------------.----------------------------.----------------------------.------------------.-------------| 
 
 
|        |      |         |              |              |         |       | 
 
 
|        |      |         |              |              |         |       | 
 
 
|        |      |         |              |              |         |       | 
 
 
.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
  

ZAŁĄCZNIK Nr 3


 

WZÓR


 

....................        ............, dnia ......... 
(pieczęć nagłówkowa 
jednostki wojskowej) 


 

POKWITOWANIE Nr ......../20.......
przyjęcia opłaty za przechowanie alkoholu w depozycie


 

W dniu ........ przyjęto od ................................... 
              (stopień wojskowy, imię i nazwisko 
                oraz adres zamieszkania) 
............................................................... 
opłatę za przechowanie alkoholu w depozycie w kwocie ........., 
słownie ............... . 


 

             ..................................... 
              (st. wojskowy, imię i nazwisko oraz 
               podpis osoby przyjmującej opłatę)